THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

Котел на пелети и дрвена сечка EcoChip  150kW и 300kW

20-150-3-1456239453 pellet_sjecka

Топловодниот котел EcoChip 150 и 300 е предвиден за ложење на дрвена сечка и дрвен пелет. Овие горива спаѓаат во обновливи извори на енергија и нивното користење овозможува огромни заштеди.

Системот на работа му овозможува на корисникот комфор при употреба, како и минимални обврски околу одржувањето. Котлите се опремени со автоматски полжав за внес на горивото, автоматска потпала и повеќе нивоа на термичка заштита.

Технологијата на изработка на котелот со најсовремени компоненти го прават сигурен во работата и лесен за управување. Благодарение на модуларната конструкција, поставувањето и приклучувањето на котелот е многу едноставно.

Котлите од серијата EcoChip испуштаат најмалку штетни емисии и овозможуваат максимално искористување без оглед на степенот на работа, што се должи на најсовремената контролна регулација со вградена ламбда сонда, при што согорувањето во секој момент е прилагодено на јачината на греење.

ПРЕДНОСТИ:

–  ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО КОТЕЛОТ

– ЗАФАЌААТ МАЛ ПРОСТОР И БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛАРНАТА ИЗВЕДБА ОВОЗМОЖУВААТ ЛЕСЕН ПРИСТАП

– НИСКА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

– МАКСИМАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ БЕЗ ОГЛЕД НА СТЕПЕНОТ НА РАБОТА

– ИЗРАБОТЕН ОД ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ

– НИСКА ЕМИСИЈА НА ШТЕТНИ ГАСОВИ

 

Дополнителни информации

Предности кои го истакнуваат EcoChip котелот во нашиот регион:

– Наменет е за согорување на дрвена сечка и пелети

– Автоматска регулација опремана со ламбда сонда

– Ниска цена на енергенсот

– Автоматско чистење на ложиштето  и изменувачите

– Голема автономија во работата

– Едноставно одржување

– Голема заштеда со минимален напор (човечкиот фактор е сведен на минимум)

20-webpresjek-1458640181  20-ecochip150-2-1456239422

Намена – Котелот е наменет за индустриски кои имаат голема потреба од енергија.  Греењето на сечка е долгорочна и најисплатлива инвестиција. Најголема предност на овој котел е тоа што може да согорува сечка со висок степен на влажност. Поточно околу 3m3 сува сечка заменува 1t пелети. Цената на сечката е секогаш ниска затоа што за нејзината припрема не се потребни хали и комплекси. Загревањето на објект со сечка е неспоредливо поефтино во споредба со загревањето на пелети.

Регулација – Регулацијата со екранот на допир во боја е многу едноставна. Комората за согорување е направена од специјален високо-температурен шамот што овозможува целосно искористување на сите енергенси кои се користат.

– Согорувањето е управувано од ламбда сонда. Ламбда сондата постојано ги контролира димните гасови и управува со доводот на примарниот и секундарниот воздух, така секогаш има совршени вредности на согорување и се постигнуваат најниски вредности на емисии без разлика на степенот на работа на котелот и горивото кое го користи. Резултатот е мала потрошувачка на горивото и ниски емисии на штети гасови.

– Системот на автоматско чистење на ложиштето ни овозможува сигурна потпала и довод на воздух за согорување.

– Вградениот механизам за чистење на цевните изменувачи со тубулаторите се активира во текот на работата со што постојано обезбедува чиста површина без потреба на работна рака на корисникот.

– Исфрлање на пепелот од ложиштето е во подвижна кутија

– Котелот е опремен со повеќе нивоа на термичка заштита

dobavljac_thumb dozator_thumb eco_logic_sa_ciscenjem_izmjenjiv

Технички податоци

Општи податоци  E.M  EcoChip 150   EcoChip 300
1 Максимална јачина kW 150 300
2 Минимилна јачина kW 50 100
3 Електроприклучок (Јачина / Фрекфенција) V,Hz 400 / 50400/50
4 Температура на димни гасови °C <160 <160
5 Максимален дозволен работен притисок bar 33
6 Максимална дозволена работна температура на котелот °C 85 85
7 Минимална дозволена работна температура на котелот °C 60 60
8 Гориво Дрвена сечка / пелет Дрвена сечка / пелет
Технички податоци на котелот и приклучоци
1 Ширина  mm 2300 3700
2 Висина / со bypass mm 2000 / 2430 2500
3 Длабочина mm 1250 1600
4 Содржина на вода во котелот l 420 770
5 Ширина  (вентилатор-котел-дозатор) mm 3700 4610
6 Težina kotla kg 1800 4350
7 Visina odvoda/ povrat mm 1900/160 2080/615
8 Минимален  подпритисок на оџак Pa / mbar 20-30 / 0,2 – 0,3 20-30 / 0,2 – 0,3
9 Висина на излез на оџакот mm 2000 2170
10 Пречник на оџак Ø 250 300

 Сертификат

Надворешен линк