topling

Kaldajat BIOTOPLING janë të prodhuar prej fabrikës TOPLING që merret me prodhimtarinë e kaldajave me biomasë, dhe janë me cilësi shumë të lartë, dizajn modern dhe e përpunuara nga materijale të testuara.

Konstrukcioni i kaldajat është në përputhje me:

Direktivat europiane: MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC dhe Normat europiane: EN 12952-2, EN 12952-3, EN 12952-4, EN 12952-5, EN 12952-10, EN 12952-15

Testimi i kaldajat është kryer sipas EN 303-5, ashtu që i plotëson të gjithat kushtet për lidhje me ngrohjen qendrore. Kaldajat janë të kushtuar për ngrohje qendrore të shtëpie, hotele, lokale, objekte prodhimtarie, zyra etj.

Karakteristika:

Kaldajat BITOPLING janë të pajisur me automatikën origjinal DANFOSS, kurse punën automatik i lejon përdoruesit kënaqësi të lartë, duke parë parasysh që duhet të ketë kujdes vetëm për rezervuari të ketë peleta.

Udhëheqjen me kaldajën është shumë e thjeshtë pothuajse vetëm ndezet, ndërpretet dhe rregullohet në temperaturën e dëshiruar. Automatika gjithashtu mundëson udhëheqje me kaldajën gjatë tërë ditën me termostat dhome, si dhe lidhje me bojler sanitar dhe rezervuar zbutës.

Kaldajat janë të përpunuar prej çelikut të çertifikuar, me cilësi të lartë, kurse janë izoluar nga leshi mineral i presuar, kështu parandalohet ngrohjen e panevojshme.

Kaldajat janë kompakte, rezervuari është pjesë përbërës të kaldajës, kurse ngrohësi është e ndërtuar në pjesën e brendshëm të kaldajës.

Në fund të rezervuarit gjendet dozimetër peletash i cili i mbart peletave deri më vendën e ndezjes. Për shkak të kompaktësisë së kaldajës dhe rrugën e shkurtë të peletat, kaldajën ka konsumim të energjisë elektrik të vogël dhe kursim të madhë. Ngrohësi elektrik gjendet në vendën e ndezjes dhe shërben për ndezjen e peletave. Kjo bëhet vetëm në fazën filimtar ose  pasi pauzën më gjatë.

Kaldaja është ndërtuar prej këmbyesit që janë vendosur vertikalisht mbi vendin e ndezjes ky kryen djegies.

Janë të pajisur me një apo dy ventilatorë që e ndihmojnë procesin e ndezjes ashtu që sjellin oksigjenin e duhur.

Të gjithat karakteristikat e kaldajat BIOTOPLING sigurojnë shfrytëzim më të lartë ndryshe nga kaldajat klasike. Shkalla e shfrytëzimit është 92%.

Automatika e kaldajën mundëson që pasi arritet temperatura e dëshiruar, automatikisht zbritet fuqia e ngrohjes dhe ashtu mbajë zjarr të vazhdueshëm, duke kursuar energjensin. Kur termostati i dhomës do të regjistron që temperatura ka zbritur, sistemi i rregullimit vetëm e rrit energjinë dhe ngrohjen e kaldajën.

Pra,kaldaja siguron temperatura të vazhdueshme, ose ashtu siç përdoruesi e ka caktuar brenda kohës së caktuar.

Oxhaku i kaldajës ka një sondë që e mat temperaturën e gazrave dalëse me çfar bën kursim plotësues duke mos lejuar humbje e nxehtësisë nëpër oxhakut. Kontroluesi i kaldajës ka timer ditor dhe javor me mundësi për caktimin e 4 intervale të ndryshme gjatë ditës.

Sipas parametrave të caktuara dhe intenziteti, sistemi vetëm e jep sasin e nevojshëm në rezervuarin.

Kaldajat BIOTOPLING janë pajisur me PP set sistem për parandalim të ndezjen e rezervuarit, që është e përbër nga termo valvul me sondë e vetëm, dhe aktivohet kur temperatura arritet shkallën e 95°С. Kaldajat kanë mbrojtje e pavarur kunder ngrirjes.

Kaldajat kanë system për pastrim gjysmë-automatik, që është përparim I rrëndësishëm.

Sasia e hirit që formohet gjatë djedies së peletave është minimal, vetëm 0,5-1% (5-10kg hi për 1 ton peleta.

Rezervuari I peletave mund të përpunohet në madhësi të ndryshme sipas nevojës dhe sipërfaqja e përdoruesit.

Kaldajat janë me cilësi të lartë, janë çertifikuar me Çertifikatin për cilësi TÜV THÜRINGEN, çertifikati  ISO 9001:2008, si de CI, në BAFA (Gjermani) dhe EKOsklad (Sloveni) është në listat për subvencionim shtetëror.

Paleta e produkteve e BIOTOPLING-ut është e madhë dhe është prej 25 deri më 2000kW.

BIOTOPLING Tip BTC- lloj që prodhohet me kapacitet ngrohës prej 25, 40 dhe 50kW.

BIOTOPLING Tip BT MAX – e kushtuar për ngrohje e hapësirave më madhe dhe me kapacitet ngrohës prej 60 deri mi 500kW.

 BIOTOPLING Tip BTA – e kushtuar për ngrohje e hapësirave më madhe dhe me kapacitet ngrohës prej 350 deri mi 2000kW.

Link