THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

97-webelset-1458644009

97-webecologicpresjek-1458643670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke ndjekur trendet e prodhimit të kaldajave me pelet, kemi konstruktuar dhe prodhuar një kaldajë e cila është në rangun e kaldajave më bashkëkohore dhe më të mira të tregun evropian.

Kaldaja Ecologic i dedikohet djegjes së peletit nga druri. Përmes ekranit komandues, ndezjes automatike, pastrimit të grilit dhe këmbyesit termik, ju prezantojmë kaldanë më të mirë në treg.

Ekrani komandues është gjenerata e fundit dhe është shumë i thjeshtë për t’u përdorur. Furra e djegjes ka një konstrukcion dhe dizajn të veçantë. Është e prodhuar nga një materijal special i cili është rezistent ndaj tempetarurave shumë të larta.

Procesi i djegjes fillon ashtu që peleti ndizet brenda furrës. Gazërat e liruar nga peleti brenda furrës për djegje, duke i shtuar ajrin sekondar, thjesht digjen në temperaturë shumë të lartë. Djegja bëhet në mënyrë të kontroluar. ashtu që fitojmë vlera perfekte të djegjes dhe emetim shumë të vogël të gazërave ndotës.

Sistemi i pastrimit automatik të furrës siguron djegje konstante dhe qarkulim të ajrit për ndezje të peletit. Këmbyesi gypor termik, ka formë vertikale. Është konstruktuar me tubulator dhe mekanizmin për pastrim automatik.

 

Çertifikatë

Link