Топлинска пумпа

Воздух - Вода

Termoflux heat pump/Termoflux heat pump 01
Oвозможете си високоефикасно греење и ладење со максимално економична инвестиција. Топлинските пумпи се уреди со многу висока ефикасност, кои црпат енергија од околината. Енергијата што ја користи топлинската пумпа од природата, за 1 kW електрична енергија, обезбедува 3 до 5 kW топлинска енергија. Таа енергија е независна од фосилните горива и придонесува за намалување на CO2, а со тоа и за зачувување на природата. Покрај греењето и обезбедувањето на топла вода, топлинската пумпа, може и да лади, што и е голема предност во однос на традиционалните системи за греење. Нема потреба од монтажа на оџак. За монтажа на пумпата доволен е простор само од 1м2. Достапни се во моноблок верзија (10 kW до 32 kW) и сплит верзија (10 kW do 19 kW).  За поголема исплатливост, се препорачува поврзување со системи за греење на ниски температури (греење на подот, ѕидот и таванот). Thermoflux е бренд на кој му верувате.Ovozmozete si visokoefikasno greenje i ladenje so maksimalno ekonomivhna investicija. Toplinskite pumpi se uredi so mnogu visoka efikasnost, koi crpat energija od okolinata. Energijata shto ja koristi toplinskata pumpa od prirodata, za 1 kW elektrivhna energija, obezbeduva 3 do 5 kW toplinska energija. Taa energija e nezavisna od fosilnite goriva i pridonesuva za namaluvanje na CO2, a so toa i za zavhuvuvanje na prirodata. Pokraj greenjeto i obezbeduvanjeto na topla voda, toplinskata pumpa, moze i da ladi, shto i e golema prednost vo odnos na tradicionalnite sistemi za greenje. Nema potreba od montaza na odzak. Za montaza na pumpata dovolen e prostor samo od 1m2. Dostapni se vo monoblok verzija (10 kW do 32 kW) i split verzija (10 kW do 19 kW).  Za pogolema isplatlivost, se preporavhuva povrzuvanje so sistemi za greenje na niski temperaturi (greenje na podot, zidot i tavanot). Thermoflux e brend na koj mu veruvate.
Termoflux heat pump/Termoflux heat pump
Топлинските пумпи од реномираниот бренд ThermoFLUX, во себе имаат интегрирани PANASONIC EVI Technology со Двостепени ротациони компресори со подобрена технологија на вбгриздување, со што се овозможува топлинската пумпа да работи стабилно и при многу ниски надворешни услови:
-Сплит Топлинските пумпи работат во ранг од -25C до +45C, надворешна температура и класифицирани се во А+++ Енергетска Класа

-Сите модели на ThermoFLUX топлински пумпи, користат R410 фреон.

Табела технички карактеристики за моноблок и сплит
Конструирани се со DC Inverter “brushless” вентилатор, со што ThermoFLUX топлинските пумпи кога работат имаат исклучително низок степен на бучавост.
За добивање на врвни перформанси во однос на регулацијата, во ThermoFLUX топлинските пумпи е инкопрорина префинета CAREL автоматика.

ThermoFLUX топлинските пумпи, како сплит така и моноблок моделите, поседуваат напреден паметен систем на одмрзнување (defrost), со што е за многу скратено временто на овој циклус и се обезбедува поголема заштеда на електрична енергија.

ThermoFLUX топлинските пумпи се карактеризираат со исклучително високо COP, со што овозможуваат голема заштеда на енергија при нивното користење.

https://www.thermoflux.ba/toplotne-pumpe-2/
Toplinskite pumpi od renomiraniot brend ThermoFLUX, vo sebe imaat integrirani PANASONIC EVI Technology so Dvostepeni rotacioni kompresori so podobrena tehnologija na vbgrizduvanje, so shto se ovozmozuva toplinskata pumpa da raboti stabilno i pri mnogu niski nadvoreshni uslovi:
-Split Toplinskite pumpi rabotat vo rang od -25C do +45C, nadvoreshna temperatura i klasificirani se vo A+++ Energetska Klasa

-Site modeli na ThermoFLUX toplinski pumpi, koristat R410 freon.

Tabela tehnivhki karakteristiki za monoblok i split
Konstruirani se so DC Inverter “brushless” ventilator, so shto ThermoFLUX toplinskite pumpi koga rabotat imaat iskluvhitelno nizok stepen na buvhavost.
Za dobivanje na vrvni performansi vo odnos na regulacijata, vo ThermoFLUX toplinskite pumpi e inkoprorina prefineta CAREL avtomatika.

ThermoFLUX toplinskite pumpi, kako split taka i monoblok modelite, poseduvaat napreden pameten sistem na odmrznuvanje (defrost), so shto e za mnogu skrateno vremento na ovoj ciklus i se obezbeduva pogolema zashteda na elektrivhna energija.

ThermoFLUX toplinskite pumpi se karakteriziraat so iskluvhitelno visoko COP, so shto ovozmozuvaat golema zashteda na energija pri nivnoto koristenje.

https://www.thermoflux.ba/toplotne-pumpe-2/
Termoflux heat pump/Termoflux table
Termoflux heat pump/Termoflux table 01

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more