Топлозрачна дувалка на пелети

Безвременска елеганција за создавање пријатен амбиент

adele/adele 01
Овој модерно дизајниран камин со врвен квалитет, изработен од висококвалитетни материјали, совршено ќе се вклопи во секој ентериер и ќе стане ваш сојузник во создавањето на идеален амбиент.Покрај пријатната атмосфера, ќе ви донесе сосема ново искуство за греење на вашиот домOvoj moderno dizajniran kamin so vrven kvalitet, izraboten od visokokvalitetni materijali, sovrsheno ke se vklopi vo sekoj enterier i ke stane vash sojuznik vo sozdavanjeto na idealen ambient.Pokraj prijatnata atmosfera, ke vi donese sosema novo iskustvo za greenje na vashiot dom
adele/adele 02
Големите стаклени врати и шамотното ложиште гарантираат дека интензивниот и пријатен пламен ќе стане незаменлив дел од вашето секојдневие.Напредната технологија со екрај на допи и можноста за далечинско програмиње допринесува за многу поедноставно користење на самата дувалка.Golemite stakleni vrati i shamotnoto lozishte garantiraat deka intenzivniot i prijaten plamen ke stane nezamenliv del od vasheto sekojdnevie.Naprednata tehnologija so ekraj na dopi i moznosta za dalevhinsko programinje doprinesuva za mnogu poednostavno koristenje na samata duvalka.
adele/adele 03
https://www.thermoflux.ba/kamini/toplozracni/adele/https://www.thermoflux.ba/kamini/toplozracni/adele/

adele/adele 04

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more