PEPKAN ПАНЕЛНИ РАДИЈАТОРИ

ТИТАНИ МЕЃУ ПАНЕЛНИТЕ РАДИЈАТОРИ

Pekpan visok/Pekpan visok
Фабриката за производство на панелни радијатори PEKPAN е основана во далечната 1969 год.
PEPKAN панелните радијатори се висока класа на панелни радијатори, со полни конвектори во внатрешноста, кои одат по цела, полна должина на радијаторот (од горе до долу) поради што имаат голема сила на загревање. Изработени се со најсовремен, компјутерски контролиран и потполно автоматизиран производен процес, по сите европски и светски стандарди CE, EN 442, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE, GOST – R, UKR – SEPRO, а тестирани се и на Политехничкиот Универзитет во Милано ( Politecnico di Milano) каде што се потврдени вредностите од Техничкиот каталог.
Со радијаторите како гратис доаѓа комплетен сет за приклучување составен од: штопни, вентили за воздух, држачи (галванизирани конзоли), завртки и типли.
Тестирани се на притисок од 13 bar, а работен притисок им е 10 bar.
Едноставно кажано PEKPAN панелните радијатори се “НАПРАВЕНИ ДА ТРААТ” подолго од сите очекувања.
PEKPAN радијаторите имаат врвна антикорозивна заштита со нано-технолошки тестирана површина со циркониум. Во процесот на фарбање, се применува техника на троструко одмастување, катодно темелно фарбање, еколошка боја на водена база RAL 9016 -епоксиден полиестер со електростатско нанесување.
Оваа дополнителна заштита против корозија и исклучителна фарба, ги прави PEKPAN панелните радијатори уникатни и овозможува долги години радијаторите да останат чисто, бисерно бели какви што се.
PEKPAN се единствени турски радијатори кои се извезуваат во Америка и Велика Британија. Воедно, PEKPAN има извоз и низ цела Европа (вклучително Германија, Шветска, Франција, Италија, Белгија, Унгарија и др.), Русија и Азија.

Fabrikata za proizvodstvo na panelni radijatori PEKPAN e osnovana vo dalevhnata 1969 god.
PEPKAN panelnite radijatori se visoka klasa na panelni radijatori, so polni konvektori vo vnatreshnosta, koi odat po cela, polna dolzina na radijatorot (od gore do dolu) poradi shto imaat golema sila na zagrevanje. Izraboteni se so najsovremen, kompjuterski kontroliran i potpolno avtomatiziran proizvoden proces, po site evropski i svetski standardi CE, EN 442, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE, GOST – R, UKR – SEPRO, a testirani se i na Politehnivhkiot Univerzitet vo Milano ( Politecnico di Milano) kade shto se potvrdeni vrednostite od Tehnivhkiot katalog.
So radijatorite kako gratis doagja kompleten set za prikluvhuvanje sostaven od: shtopni, ventili za vozduh, drzavhi (galvanizirani konzoli), zavrtki i tipli.
Testirani se na pritisok od 13 bar, a raboten pritisok im e 10 bar.
Ednostavno kazano PEKPAN panelnite radijatori se “NAPRAVENI DA TRAAT” podolgo od site ovhekuvanja.
PEKPAN radijatorite imaat vrvna antikorozivna zashtita so nano-tehnoloshki testirana povrshina so cirkonium. Vo procesot na farbanje, se primenuva tehnika na trostruko odmastuvanje, katodno temelno farbanje, ekoloshka boja na vodena baza RAL 9016 -epoksiden poliester so elektrostatsko nanesuvanje.
Ovaa dopolnitelna zashtita protiv korozija i iskluvhitelna farba, gi pravi PEKPAN panelnite radijatori unikatni i ovozmozuva dolgi godini radijatorite da ostanat vhisto, biserno beli kakvi shto se.
PEKPAN se edinstveni turski radijatori koi se izvezuvaat vo Amerika i Velika Britanija. Voedno, PEKPAN ima izvoz i niz cela Evropa (vkluvhitelno Germanija, SHvetska, Francija, Italija, Belgija, Ungarija i dr.), Rusija i Azija.

Pekpan visok/Pekpan visok 01
PEKPAN VERTICAL радијатори со естетски вградени вертикални линии
Кои се згодни за поставување на места каде што просторот не дозволува (не дава можност) да се оди со поставување на радијатор во должина, но мора да се оди со висина, или пак онаму каде што се сака доловување на висока естетика и модерен, уникатен дизајн, така што радијаторот PEKPAN Model VERTICAL, не само што го загрева просторот, воедно претставува и украс во просторот, создавајќи одличен амбиент.

Каталог 1

Каталог 2
PEKPAN VERTICAL radijatori so estetski vgradeni vertikalni linii
Koi se zgodni za postavuvanje na mesta kade shto prostorot ne dozvoluva (ne dava moznost) da se odi so postavuvanje na radijator vo dolzina, no mora da se odi so visina, ili pak onamu kade shto se saka dolovuvanje na visoka estetika i moderen, unikaten dizajn, taka shto radijatorot PEKPAN Model VERTICAL, ne samo shto go zagreva prostorot, voedno pretstavuva i ukras vo prostorot, sozdavajki odlivhen ambient.

Katalog 1

Katalog 2

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more