Топлозрачна дувалка на пелети

Елегантен излед на дувалка во вашиот дом

airelegance air/elegance air 01
За сите љубители на минималистичкот дизајн, дувалката на пелети Elegance Air е совршено решение. Нејзината елеганција зрачи со везвременска естетика, која совршено се вклопува во секој модерно дизајниран дома.Za site ljubiteli na minimalistivhkot dizajn, duvalkata na peleti Elegance Air e sovrsheno reshenie. Nejzinata elegancija zravhi so vezvremenska estetika, koja sovrsheno se vklopuva vo sekoj moderno dizajniran doma.
airelegance air/elegance air 02
Правите линии на дизајнот, уникатната алуминиумска решетка и стаклената врата, преку кои можете да уживате во искуството на пламенот во секое време, создават пријатен амбиент и атмосфера во секој дом.Pravite linii na dizajnot, unikatnata aluminiumska reshetka i staklenata vrata, preku koi mozete da uzivate vo iskustvoto na plamenot vo sekoe vreme, sozdavat prijaten ambient i atmosfera vo sekoj dom.
airelegance air/elegance air 03
Заедно со елегантниот дизај, доаѓа и врвна фунционалност. Благодарение на големoто ложиште, дувалката на пелети Elegance Air потребно е да се чисти на секои 20 дена, што е големо олеснување во неговото одржување.Zaedno so elegantniot dizaj, doagja i vrvna funcionalnost. Blagodarenie na golemoto lozishte, duvalkata na peleti Elegance Air potrebno e da se vhisti na sekoi 20 dena, shto e golemo olesnuvanje vo negovoto odrzuvanje.
airelegance air/elegance air 04
https://www.thermoflux.ba/kamini/toplozracni/elegance-air/https://www.thermoflux.ba/kamini/toplozracni/elegance-air/

airelegance air/elegance air 05

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more