elegance/elegance 01
Камините ELEGANCE се од најновата линија на Камини на пелети на реномираниот бренд THERMOFLUX кои што својата премиера ја доживеаа на 12ти Март 2019 на најголемиот светски Саем од областа на греење и климатизација ISH во Франкфурт, Германија.

Камините се опремени со комплетна сoфистицирана автоматика, бренер со керамички греач, резервар за пелети од 30кг, ложиште со гусана чашка во која горат пелетите, цевни изменувачи, пепелник, експанзионен сад, циркулациона пумпа GRUNDFOS 25/6 тробрзинска, сигурносен вентил, термостатски сонди вклучително и сонда на оџакот (која не дозволува загуба на топлина низ оџакот), првокласен естетски изработен челик и керамичко високоотпорно стакло, се ова е вклучено во цената. Механизам за идеално согорување (ВЕНТУРА). Механизам за целосно самочистење.

Каминот на пелети THERMOFLUX ELEGANCE самиот од себе во просторот во кој што е поставен оддава топлина од 4 - 5кW, а преостанатата топлотна енергија, зависно за која јачина на Камин ELEGANCE станува збор, ја оддава на инсталацијата, на пример: радијаторска (или друг вид пример: фенкојлери, подно) инсталација.


На Саемот ISH во Франкфурт оваа година 2019, исто како и во 2015та, THERMOFLUX во конкуренција со Европски и Светски Брендови, доби награда, освои прво (1) место за дизајн и иновативност, што е огромен успех.


Горната и страничната оплата на каминот се изработени од естетски челични профили, поминати низ специјална машина која што на површината и дава префинетост со посебен сјај и нежност.


Челикот од кој што се изработуваат Камините ELEGANCE е оставен во неговата оригинална црна боја, а како финишна нота, челикот е прекриен со специјална заштитна фарба во црна боја која што дополнително ја истакнува бојата на челикот.


 
Врвната изработка на вратите на Каминот ELEGANCE дополнително допринесува за неговата уникатност и елеганција.

Каминот поседува две целосно стаклени врати. Првата врата е со помали димензии и непосредно го затвара огненото ложиште, додека надворешната врата е со поголеми димензии и во целост ги прати контурите на предната страна на каминот.


Камините THERMOFLUX ELEGANCE, се дизајнирани за да го оправдаат своето име, имаат префинета елегантна линија (црно, бел) , со целосно црна боја од надвор, и на челикот и на стаклената врaта, која што е проѕирна во средината за да се постигне фантастичен ефект на живиот пламен, а вооквирена странично со матирана црна боја, додека од внатре каминот е целосно бел.


Ложиштето на Каминот ELEGANCE е изработено од специјален материјал бел вермикулит, кој што дава уникатна естетика, но пред се во преден план е неговата функционалност.


Вермикулитот има својство на така наречено “впивање (задржување во себе) на огнот ” односно мултиплицирање на топлинската енергија во самото ложиште со што допринесува за зголемување на ефикасноста на каминот.

Воедно вермикулитот прави и дополнително апсорбирање на CО2 честиците со што се максимизира еколошкиот момент на Каминот.


Камините ELEGANCE имаат вграден специјален механизам (најново достигнување на технологијата на греење на пелети) наречен ВЕНТУРА кој што овозможува идеално разгорување, дозирање на пламенот, како и целосен баланс на издувните гасови на каминот со отсисните притисоци на класичен или импровизиран оџак; со што се овозможува максимално согорување на пелетите.

Kaminite ELEGANCE se od najnovata linija na Kamini na peleti na renomiraniot brend THERMOFLUX koi shto svojata premiera ja doziveaa na 12ti Mart 2019 na najgolemiot svetski Saem od oblasta na greenje i klimatizacija ISH vo Frankfurt, Germanija.

Kaminite se opremeni so kompletna sofisticirana avtomatika, brener so keramivhki greavh, rezervar za peleti od 30kg, lozishte so gusana vhashka vo koja gorat peletite, cevni izmenuvavhi, pepelnik, ekspanzionen sad, cirkulaciona pumpa GRUNDFOS 25/6 trobrzinska, sigurnosen ventil, termostatski sondi vkluvhitelno i sonda na odzakot (koja ne dozvoluva zaguba na toplina niz odzakot), prvoklasen estetski izraboten vhelik i keramivhko visokootporno staklo, se ova e vkluvheno vo cenata. Mehanizam za idealno sogoruvanje (VENTURA). Mehanizam za celosno samovhistenje.

Kaminot na peleti THERMOFLUX ELEGANCE samiot od sebe vo prostorot vo koj shto e postaven oddava toplina od 4 - 5kW, a preostanatata toplotna energija, zavisno za koja javhina na Kamin ELEGANCE stanuva zbor, ja oddava na instalacijata, na primer: radijatorska (ili drug vid primer: fenkojleri, podno) instalacija.


Na Saemot ISH vo Frankfurt ovaa godina 2019, isto kako i vo 2015ta, THERMOFLUX vo konkurencija so Evropski i Svetski Brendovi, dobi nagrada, osvoi prvo (1) mesto za dizajn i inovativnost, shto e ogromen uspeh.


Gornata i stranivhnata oplata na kaminot se izraboteni od estetski vhelivhni profili, pominati niz specijalna mashina koja shto na povrshinata i dava prefinetost so poseben sjaj i neznost.


CHelikot od koj shto se izrabotuvaat Kaminite ELEGANCE e ostaven vo negovata originalna crna boja, a kako finishna nota, vhelikot e prekrien so specijalna zashtitna farba vo crna boja koja shto dopolnitelno ja istaknuva bojata na vhelikot.


 
Vrvnata izrabotka na vratite na Kaminot ELEGANCE dopolnitelno doprinesuva za negovata unikatnost i elegancija.

Kaminot poseduva dve celosno stakleni vrati. Prvata vrata e so pomali dimenzii i neposredno go zatvara ognenoto lozishte, dodeka nadvoreshnata vrata e so pogolemi dimenzii i vo celost gi prati konturite na prednata strana na kaminot.


Kaminite THERMOFLUX ELEGANCE, se dizajnirani za da go opravdaat svoeto ime, imaat prefineta elegantna linija (crno, bel) , so celosno crna boja od nadvor, i na vhelikot i na staklenata vrata, koja shto e prozirna vo sredinata za da se postigne fantastivhen efekt na ziviot plamen, a vookvirena stranivhno so matirana crna boja, dodeka od vnatre kaminot e celosno bel.


Lozishteto na Kaminot ELEGANCE e izraboteno od specijalen materijal bel vermikulit, koj shto dava unikatna estetika, no pred se vo preden plan e negovata funkcionalnost.


Vermikulitot ima svojstvo na taka narevheno “vpivanje (zadrzuvanje vo sebe) na ognot ” odnosno multipliciranje na toplinskata energija vo samoto lozishte so shto doprinesuva za zgolemuvanje na efikasnosta na kaminot.

Voedno vermikulitot pravi i dopolnitelno apsorbiranje na CO2 vhesticite so shto se maksimizira ekoloshkiot moment na Kaminot.


Kaminite ELEGANCE imaat vgraden specijalen mehanizam (najnovo dostignuvanje na tehnologijata na greenje na peleti) narevhen VENTURA koj shto ovozmozuva idealno razgoruvanje, doziranje na plamenot, kako i celosen balans na izduvnite gasovi na kaminot so otsisnite pritisoci na klasivhen ili improviziran odzak; so shto se ovozmozuva maksimalno sogoruvanje na peletite.

elegance/elegance 02
Чистењето и одржувањето на Камините ELEGANCE, е максимално едноставно, не бараат речиси никаков ангажман. Каминот има вграден механизам за целосно автоматско чистење, со кој самиот ја истресува чашката во ложиштето каде што горат пелетите складирајки ја пепелта во посебна поголема комора.

За да бидат функционалноста и естетиката потполни Камините THERMOFLUX ELEGANCE имаат вградена интелигентна автоматика од најнова генерација и систем на термо-осетни (температурни) сонди; 
Софистицираноста и прецизноста на автоматиката на Каминот THERMOFLUX ELEGANCE му овозможува да работи од 30%- 100% од неговиот капацитет и да ги прати енергетските потреби на самиот објект, 
односно трошат само онолку пелети колку што е реално потребно за да ја постигнат саканата температура во куќата, онаа температура која што Вие сте ја задале, а потоа го намалуваат интензитетот на својата работа.

Со што Ви овозможуваат максимална економичност и минимална потрошувачка на пелети за загревање на просторот.
 
Ракувањето со камините е потполно автоматско, според параметрите кои ке ги зададете автоматски палат и гасат.
Автоматиката дава можности за многу прецизно и детално регулирање на палењето и гаснењето на каминот, со дневен и неделен временски термостат (дури и до 56 времиња, односно 28 интервала неделно). 
Откако каминот ќе ја постигне саканата собна температура, онаа која вие сте ја задале, ја загаснува односно сведува на минимум својата работа (го намалува пламенот) се до следниот регистриран пад на температурата кога повторно се појачува и тоа само онолку колку што е потребно за повторно да ја постигне зададената температура, со оваа прецизност на автоматиката Каминот ELEGANCE прави огромна заштеда на енергенсот (пелетите).

THERMOFLUX котлите и камините на пелети се единствени на пазарот по својата огромна СЕРТИФИЦИРАНА ефикасност и практичност. Ефикасноста изнесува високи и до 96%, со што Ви прават огромна заштеда на енергенсот (пелетите).
 
Предност на камините е и термостатската сонда додадена на оџакот (која е поврзана со автоматиката на котелот), а која спречува загуба на топлина преку издувните гасови односно низ оџакот, со што се зголемува ефикасноста на самиот камин.

Камините се еколошки, CO2 неутрални, не испуштаат речиси никаков чад низ оџакот.
CHistenjeto i odrzuvanjeto na Kaminite ELEGANCE, e maksimalno ednostavno, ne baraat revhisi nikakov angazman. Kaminot ima vgraden mehanizam za celosno avtomatsko vhistenje, so koj samiot ja istresuva vhashkata vo lozishteto kade shto gorat peletite skladirajki ja pepelta vo posebna pogolema komora.

Za da bidat funkcionalnosta i estetikata potpolni Kaminite THERMOFLUX ELEGANCE imaat vgradena inteligentna avtomatika od najnova generacija i sistem na termo-osetni (temperaturni) sondi; 
Sofisticiranosta i preciznosta na avtomatikata na Kaminot THERMOFLUX ELEGANCE mu ovozmozuva da raboti od 30%- 100% od negoviot kapacitet i da gi prati energetskite potrebi na samiot objekt, 
odnosno troshat samo onolku peleti kolku shto e realno potrebno za da ja postignat sakanata temperatura vo kukata, onaa temperatura koja shto Vie ste ja zadale, a potoa go namaluvaat intenzitetot na svojata rabota.

So shto Vi ovozmozuvaat maksimalna ekonomivhnost i minimalna potroshuvavhka na peleti za zagrevanje na prostorot.
 
Rakuvanjeto so kaminite e potpolno avtomatsko, spored parametrite koi ke gi zadadete avtomatski palat i gasat.
Avtomatikata dava moznosti za mnogu precizno i detalno reguliranje na palenjeto i gasnenjeto na kaminot, so dneven i nedelen vremenski termostat (duri i do 56 vreminja, odnosno 28 intervala nedelno). 
Otkako kaminot ke ja postigne sakanata sobna temperatura, onaa koja vie ste ja zadale, ja zagasnuva odnosno sveduva na minimum svojata rabota (go namaluva plamenot) se do sledniot registriran pad na temperaturata koga povtorno se pojavhuva i toa samo onolku kolku shto e potrebno za povtorno da ja postigne zadadenata temperatura, so ovaa preciznost na avtomatikata Kaminot ELEGANCE pravi ogromna zashteda na energensot (peletite).

THERMOFLUX kotlite i kaminite na peleti se edinstveni na pazarot po svojata ogromna SERTIFICIRANA efikasnost i praktivhnost. Efikasnosta iznesuva visoki i do 96%, so shto Vi pravat ogromna zashteda na energensot (peletite).
 
Prednost na kaminite e i termostatskata sonda dodadena na odzakot (koja e povrzana so avtomatikata na kotelot), a koja sprevhuva zaguba na toplina preku izduvnite gasovi odnosno niz odzakot, so shto se zgolemuva efikasnosta na samiot kamin.

Kaminite se ekoloshki, CO2 neutralni, ne ispushtaat revhisi nikakov vhad niz odzakot.
https://www.thermoflux.ba/
https://www.thermoflux.ba/kamini/elegance/
https://www.thermoflux.ba/
https://www.thermoflux.ba/kamini/elegance/

elegance/elegance 03
Сите Котли и Камини од брендот THERMOFLUX се со повеќегодишен докажан квалитет, а сертифицирани се со ТÜV ТHÜRINGEN сертификат за квалитет на техничкиот универзитет во Виена, Австрија (Technische Universität Wien), ISO и DIN Сертификат, како и CE Сертификат. Од 2016 година уште една потврда на квалитетот на THERMOFLUX Котлите и Камините е и реномираниот Сертификат кој го доби фабриката, TUV NORD.

На меѓународниот саем за HVAC техника (греење и климатизација) ISH во Франкфурт, Германија, THERMOFLUX постигна огромен успех, во конкуренција со најпрестижни европски брендови, доби награда прво место за дизајн и иновативност.
Оваа престижна награда THERMOFLUX во Франкфурт ја има добиено два пати, во 2015 и во 2019 година.

Камините THERMOFLUX ELEGANCE се со 5+1 годишна гаранција на телото на Каминот и 2 годишна гаранција на електрониката.
Site Kotli i Kamini od brendot THERMOFLUX se so povekegodishen dokazan kvalitet, a sertificirani se so TÜV THÜRINGEN sertifikat za kvalitet na tehnivhkiot univerzitet vo Viena, Avstrija (Technische Universität Wien), ISO i DIN Sertifikat, kako i CE Sertifikat. Od 2016 godina ushte edna potvrda na kvalitetot na THERMOFLUX Kotlite i Kaminite e i renomiraniot Sertifikat koj go dobi fabrikata, TUV NORD.

Na megjunarodniot saem za HVAC tehnika (greenje i klimatizacija) ISH vo Frankfurt, Germanija, THERMOFLUX postigna ogromen uspeh, vo konkurencija so najprestizni evropski brendovi, dobi nagrada prvo mesto za dizajn i inovativnost.
Ovaa prestizna nagrada THERMOFLUX vo Frankfurt ja ima dobieno dva pati, vo 2015 i vo 2019 godina.

Kaminite THERMOFLUX ELEGANCE se so 5+1 godishna garancija na teloto na Kaminot i 2 godishna garancija na elektronikata.

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more