ВРЕДИ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ВО PANASONIC ТОПЛИНСКИ ПУМПИ И HVAC СИСТЕМИPANASONIC AQUAREA 001
*Топлинските Пумпи PANASONIC AQUAREA се совршена креација на PANASONIC конструирани на темелите на Јапонската традиција за бескомпромисен квалитет

*PANASONIC со своето над 105 годишно искуство имплементира врвни, напредни технологии, кои што навистина го подобруваат квалитетот на животот во секој аспект; 

*PANASONIC AQUAREA Топлинските Пумпи се рангирани во највисоките енергетски класи обезбедувајќи Ви голема заштеда на енергија при нивното искористење:
Искористувајќи и до 80% на бесплатната енергија од воздухот која што се трансформира во топлинска или ладилна енергија

*Докажани перформанси со најреномираниот и најмеродавниот Европски Сертификат за квалитет EUROVENT
* PANASONIC е добитник и на престижната награда REDDOT 2023
*Toplinskite Pumpi PANASONIC AQUAREA se sovrshena kreacija na PANASONIC konstruirani na temelite na Japonskata tradicija za beskompromisen kvalitet

*PANASONIC so svoeto nad 105 godishno iskustvo implementira vrvni, napredni tehnologii, koi shto navistina go podobruvaat kvalitetot na zivotot vo sekoj aspekt; 

*PANASONIC AQUAREA Toplinskite Pumpi se rangirani vo najvisokite energetski klasi obezbeduvajki Vi golema zashteda na energija pri nivnoto iskoristenje:
Iskoristuvajki i do 80% na besplatnata energija od vozduhot koja shto se transformira vo toplinska ili ladilna energija

*Dokazani performansi so najrenomiraniot i najmerodavniot Evropski Sertifikat za kvalitet EUROVENT
* PANASONIC e dobitnik i na prestiznata nagrada REDDOT 2023
Panasonic Aquarea Majka so deca i toplinski
Обезбедете си идеално греење и / или греење и ладење на Вашите домашни или деловни објекти со решенијата кои што ги нуди врвниот Јапонски бренд PANASONIC било да се работи за целосно нови инсталации или пак за постоечки систем за греење и ладење на коишто би сакале да направите измена и подобрување

PANASONIC AQUAREA Топлинските Пумпи - можат да работат на секој вид инсталација:
*подно греење *производство на санитарна топла вода *радијаторско греење
*фенкојлерско греење и ладење

Можност за поврат на инвестиција од 20% со GEFF Програмата од EBRD - Европска Банка за Истражување и Развој преку банките во нашата земја.
panasonic aquaera/panasonic aquarea 01
На новата генерација на Топлински Пумпи PANASONIC AQUAREA најмногу до сега е даден акцент на максимална ефикасност во однос на греењето.

Новите достигнувања и технологии кои што се применети при креирањето на оваа нова генерација на топлински пумпи INVERTER Технологија им овозмозуваат да поседуваат екстремно висок коефициент на корисност (COP) - А++ и А+++ енергетска класа.

Со што AQUAREA Топлинските Пумпи од брендот гигант PANASONIC овозможуваат уште поголема заштеда на енергија при греењето и разладувањето на Вашиот дом или деловен објект.


PANASONIC Топлинските пумпи ги поседуваат врвните Европски Сертификати за квалитет издадени од престизниот Европски Институт EUROVENT, како и од многу други реномирани Европски и Светски Институти за докажување на квалитетот на производите кои што се наведени во приложените каталози.
Na novata generacija na Toplinski Pumpi PANASONIC AQUAREA najmnogu do sega e daden akcent na maksimalna efikasnost vo odnos na greenjeto.

Novite dostignuvanja i tehnologii koi shto se primeneti pri kreiranjeto na ovaa nova generacija na toplinski pumpi INVERTER Tehnologija im ovozmozuvaat da poseduvaat ekstremno visok koeficient na korisnost (COP) - A++ i A+++ energetska klasa.

So shto AQUAREA Toplinskite Pumpi od brendot gigant PANASONIC ovozmozuvaat ushte pogolema zashteda na energija pri greenjeto i razladuvanjeto na Vashiot dom ili deloven objekt.


PANASONIC Toplinskite pumpi gi poseduvaat vrvnite Evropski Sertifikati za kvalitet izdadeni od prestizniot Evropski Institut EUROVENT, kako i od mnogu drugi renomirani Evropski i Svetski Instituti za dokazuvanje na kvalitetot na proizvodite koi shto se navedeni vo prilozenite katalozi.
panasonic aquaera/panasonic aquarea 02
PANASONIC е исклучително популарен светски бренд, глобално познат; целокупниот ранг на топлинските пумпи PANASONIC се дизајнира исклучиво во Јапонија.

PANASONIC AQUAREA Топлинските Пумпи ја имаат освоено наградата Good Design Award во 2017 Година која што е меѓу најважните награди за дизајн и квалитет на производите. Се е дизајнирано во самиот PANASONIC, без соработка со други надворешни компании.

Освојувањето на оваа награда ја нагласи фантастичната изведба и заштеда на енергија на Внатрешната единица, а воедно чистиот дизајн и функционалност на тие единици ја прави линијата PANASONIC AQUAREA идеален систем за примена во резиденцијалните (домашните) објекти, куки.


PANASONIC Топлинските Пумпи се произведуваат со двостепени TWIN ROTARY Tip на COMPRESSORI, кои што се карактеризираат со исклучително висока моќност.

Компресорите се INVERTER DC МОДУЛИРАЧКИ COMPRESSORI карактеризирајки се со висок степен на модулација од 30% до 130%, што ги прави максимално ефикасни и прилагодливи на различни услови и температурни разлики.


Топлинските пумпи на PANASONIC AQUAREA H GENERATION High
Performance ДОСТИГНУВААТ COP и до 5,08. Се класифицирани во високата енергетска класа за топлински пумпи А++, а при инталации со подно греење се класифицираат во највисоката А +++ Енергетска Класа.

Со што Ви овозможуваат максимален комфор со максимална заштеда на енергија.

Една од главните одлики на PANASONIC Топлинските пумпи им е неверојатното ниво на перформанс, греење со произведување на топла вода со излезна температуре и до 60⁰ C дури и при многу ниски надворешни температури од -20⁰ C / -28⁰ C, како и ладење и при екстремно високи надворешни температури.
PANASONIC AQUAREA Топлинските пумпи се докажани дека можат да работат и при надворешни температури и до -28⁰ C. При што одржуваат стабилна температуре без никакво уклучување на електричен греач и при исклучително ниски температури.
Поседуваат:

-       Можност за работа во 2 температурни зони (вентилконвектори / радијатори / подно греење / санитарна топла вода).

-       Екстремно тивка работа на надворешната единица.

-       Можност за приклучок на соларни панели.

Гарантниот рок за PANASONIC топлинските пумпи е 5 години (60 месци) на компресорот и 2 години (24 месеци) на електрониката;
PANASONIC e iskluvhitelno popularen svetski brend, globalno poznat; celokupniot rang na toplinskite pumpi PANASONIC se dizajnira iskluvhivo vo Japonija.

PANASONIC AQUAREA Toplinskite Pumpi ja imaat osvoeno nagradata Good Design Award vo 2017 Godina koja shto e megju najvaznite nagradi za dizajn i kvalitet na proizvodite. Se e dizajnirano vo samiot PANASONIC, bez sorabotka so drugi nadvoreshni kompanii.

Osvojuvanjeto na ovaa nagrada ja naglasi fantastivhnata izvedba i zashteda na energija na Vnatreshnata edinica, a voedno vhistiot dizajn i funkcionalnost na tie edinici ja pravi linijata PANASONIC AQUAREA idealen sistem za primena vo rezidencijalnite (domashnite) objekti, kuki.


PANASONIC Toplinskite Pumpi se proizveduvaat so dvostepeni TWIN ROTARY Tip na COMPRESSORI, koi shto se karakteriziraat so iskluvhitelno visoka moknost.

Kompresorite se INVERTER DC MODULIRACHKI COMPRESSORI karakterizirajki se so visok stepen na modulacija od 30% do 130%, shto gi pravi maksimalno efikasni i prilagodlivi na razlivhni uslovi i temperaturni razliki.


Toplinskite pumpi na PANASONIC AQUAREA H GENERATION High
Performance DOSTIGNUVAAT COP i do 5,08. Se klasificirani vo visokata energetska klasa za toplinski pumpi A++, a pri intalacii so podno greenje se klasificiraat vo najvisokata A +++ Energetska Klasa.

So shto Vi ovozmozuvaat maksimalen komfor so maksimalna zashteda na energija.

Edna od glavnite odliki na PANASONIC Toplinskite pumpi im e neverojatnoto nivo na performans, greenje so proizveduvanje na topla voda so izlezna temperature i do 60⁰ C duri i pri mnogu niski nadvoreshni temperaturi od -20⁰ C / -28⁰ C, kako i ladenje i pri ekstremno visoki nadvoreshni temperaturi.
PANASONIC AQUAREA Toplinskite pumpi se dokazani deka mozat da rabotat i pri nadvoreshni temperaturi i do -28⁰ C. Pri shto odrzuvaat stabilna temperature bez nikakvo ukluvhuvanje na elektrivhen greavh i pri iskluvhitelno niski temperaturi.
Poseduvaat:

-       Moznost za rabota vo 2 temperaturni zoni (ventilkonvektori / radijatori / podno greenje / sanitarna topla voda).

-       Ekstremno tivka rabota na nadvoreshnata edinica.

-       Moznost za prikluvhok na solarni paneli.

Garantniot rok za PANASONIC toplinskite pumpi e 5 godini (60 mesci) na kompresorot i 2 godini (24 meseci) na elektronikata;
panasonic aquaera/panasonic aquarea 03
Линк до Генералниот Каталог од PANASONIC AQUREA Топлинските Пумпи:
https://www.panasonicproclub.com/uploads/HU/catalogues/EU%20General%20Catalogue%2019%20Master%20PSEE.pdf

Видео презентации со интересен опис на PANASONIC AQUAREA Топлинските Пумпи:
Link do Generalniot Katalog od PANASONIC AQUREA Toplinskite Pumpi:
https://www.panasonicproclub.com/uploads/HU/catalogues/EU%20General%20Catalogue%2019%20Master%20PSEE.pdf

Video prezentacii so interesen opis na PANASONIC AQUAREA Toplinskite Pumpi:
Каталог PANASONIC AQUAREA_На МакедонскиKatalog PANASONIC AQUAREA_Na MakedonskiПоради исклучителните перформанси на топлинската пумпа PANASONIC AQUAREA и високото COP, влезени се во GEFF Лигата за субвенционирање од страна на Европска Банка (Фондови од Европска Унија). Така што имате можност да добиете сигурна субвенција за нив, како и субвенција за пропратната опрема поврзана за Топлинската Пумпа, а и можност за отплата на рати.
Субвенцијта Европска Банка ја дава како процент од вкупната инвестиција, 15%-20% од вкупната сума.
Овие субвенции важат за сите жители на Македонија.
Субвенцијата, Европска Банка Ви ја исплаќа на Ваша трансакциска сметка.
Poradi iskluvhitelnite performansi na toplinskata pumpa PANASONIC AQUAREA i visokoto COP, vlezeni se vo GEFF Ligata za subvencioniranje od strana na Evropska Banka (Fondovi od Evropska Unija). Taka shto imate moznost da dobiete sigurna subvencija za niv, kako i subvencija za propratnata oprema povrzana za Toplinskata Pumpa, a i moznost za otplata na rati.
Subvencijta Evropska Banka ja dava kako procent od vkupnata investicija, 15%-20% od vkupnata suma.
Ovie subvencii vazat za site ziteli na Makedonija.
Subvencijata, Evropska Banka Vi ja isplaka na Vasha transakciska smetka.
Корисни линкови:

https://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/ranges/aquarea/
https://youtu.be/QBOHOcDM3GI

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more