PEPKAN ПАНЕЛНИ РАДИЈАТОРИ

ТИТАНИ МЕЃУ ПАНЕЛНИТЕ РАДИЈАТОРИ

Pekpan panelni/Pekpan panelen 01
Фабриката за производство на панелни радијатори PEKPAN е основана во далечната 1969 година.
PEPKAN панелните радијатори се висока класа на панелни радијатори, со полни конвектори во внатрешноста, кои одат по цела, полна должина на радијаторот (од горе до долу) поради што имаат голема сила на загревање. Изработени се со најсовремен, компјутерски контролиран и потполно автоматизиран производен процес, по сите европски и светски стандарди CE, EN 442, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE, GOST – R, UKR – SEPRO, а тестирани се и на Политехничкиот Универзитет во Милано ( Politecnico di Milano) каде што се потврдени вредностите од Техничкиот каталог.
Со радијаторите како гратис доаѓа комплетен сет за приклучување составен од: штопни, вентили за воздух, држачи (галванизирани конзоли), завртки и типли.
Тестирани се на притисок од 13 bar, а работен притисок им е 10 bar.
PEKPAN панелните радијатори се наречени „титани“ меѓу панелните радијатори, имаат висок квалитет на изработка, максимален капацитет на греење и се заштитени со нанотехнолошка облога.
Fabrikata za proizvodstvo na panelni radijatori PEKPAN e osnovana vo dalevhnata 1969 godina.
PEPKAN panelnite radijatori se visoka klasa na panelni radijatori, so polni konvektori vo vnatreshnosta, koi odat po cela, polna dolzina na radijatorot (od gore do dolu) poradi shto imaat golema sila na zagrevanje. Izraboteni se so najsovremen, kompjuterski kontroliran i potpolno avtomatiziran proizvoden proces, po site evropski i svetski standardi CE, EN 442, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE, GOST – R, UKR – SEPRO, a testirani se i na Politehnivhkiot Univerzitet vo Milano ( Politecnico di Milano) kade shto se potvrdeni vrednostite od Tehnivhkiot katalog.
So radijatorite kako gratis doagja kompleten set za prikluvhuvanje sostaven od: shtopni, ventili za vozduh, drzavhi (galvanizirani konzoli), zavrtki i tipli.
Testirani se na pritisok od 13 bar, a raboten pritisok im e 10 bar.
PEKPAN panelnite radijatori se narevheni „titani“ megju panelnite radijatori, imaat visok kvalitet na izrabotka, maksimalen kapacitet na greenje i se zashtiteni so nanotehnoloshka obloga.
Pekpan panelni/Pekpan panelen 02
Pekpan panelni/Pekpan panelen 03
PEKPAN радијаторите имаат врвна антикорозивна заштита со нано-технолошки тестирана површина со циркониум. Во процесот на фарбање, се применува техника на троструко одмастување, катодно темелно фарбање, еколошка боја на водена база RAL 9016 -епоксиден полиестер со електростатско нанесување.
Оваа дополнителна заштита против корозија и исклучителна фарба, ги прави PEKPAN панелните радијатори уникатни и овозможува долги години радијаторите да останат чисто, бисерно бели какви што се.
PEKPAN се единствени турски радијатори кои се извезуваат во Америка и Велика Британија. Воедно, PEKPAN има извоз и низ цела Европа (вклучително Германија, Шветска, Франција, Италија, Белгија, Унгарија и др.), Русија и Азија.

Освен моделот COMPACT, во нашиот продажен програм ги имаме и радијаторите PEKPAN Model VENTILE COMPACT


PEKPAN панелни радијатори Мodel Ventile Compact, претставуваат модел на панелни радијатори со внатрешно излеана успонска цевка (by-pass), со што се избегнува надворешно (покрај радијаторот) поставување на успонска цевка со успонски вентил. Исто така, на тој начин се избегнува “шлицање” (вкопување) на алупласт цевките во ѕидот.

PEKPAN radijatorite imaat vrvna antikorozivna zashtita so nano-tehnoloshki testirana povrshina so cirkonium. Vo procesot na farbanje, se primenuva tehnika na trostruko odmastuvanje, katodno temelno farbanje, ekoloshka boja na vodena baza RAL 9016 -epoksiden poliester so elektrostatsko nanesuvanje.
Ovaa dopolnitelna zashtita protiv korozija i iskluvhitelna farba, gi pravi PEKPAN panelnite radijatori unikatni i ovozmozuva dolgi godini radijatorite da ostanat vhisto, biserno beli kakvi shto se.
PEKPAN se edinstveni turski radijatori koi se izvezuvaat vo Amerika i Velika Britanija. Voedno, PEKPAN ima izvoz i niz cela Evropa (vkluvhitelno Germanija, SHvetska, Francija, Italija, Belgija, Ungarija i dr.), Rusija i Azija.

Osven modelot COMPACT, vo nashiot prodazen program gi imame i radijatorite PEKPAN Model VENTILE COMPACT


PEKPAN panelni radijatori Model Ventile Compact, pretstavuvaat model na panelni radijatori so vnatreshno izleana usponska cevka (by-pass), so shto se izbegnuva nadvoreshno (pokraj radijatorot) postavuvanje na usponska cevka so usponski ventil. Isto taka, na toj navhin se izbegnuva “shlicanje” (vkopuvanje) na aluplast cevkite vo zidot.

Pekpan panelni/Pekpan panelen 04
Pekpan panelni/Pekpan panelen 05
Со моделот на радијатори PEKPAN Ventile Compact кои се со 6 отвора, се избегнува успонска цевка и пропратни успонски вентили чија цена е минимум 30 евра, така што во вкупната пресметка за инсталацијата, иако моделот Ventile Compact е поскап за малку од моделот Compact, тоталот на пресметката излегува помал.

Изведбата со PEKPAN Model Ventile Compact радијатори изгледа многу поубаво и е многу пофункционална, бидејќи се гледа само радијаторот и евентуално поставена на него термостатска глава. А во однос на функционалноста, протокот на вода (односно топлинска енергија) во инсталацијата е многу побрза и без никакви отпори, во споредба со инсталацијата каде има успонски (by-pass) вентили и успонски цевки покрај радијаторите.
So modelot na radijatori PEKPAN Ventile Compact koi se so 6 otvora, se izbegnuva usponska cevka i propratni usponski ventili vhija cena e minimum 30 evra, taka shto vo vkupnata presmetka za instalacijata, iako modelot Ventile Compact e poskap za malku od modelot Compact, totalot na presmetkata izleguva pomal.

Izvedbata so PEKPAN Model Ventile Compact radijatori izgleda mnogu poubavo i e mnogu pofunkcionalna, bidejki se gleda samo radijatorot i eventualno postavena na nego termostatska glava. A vo odnos na funkcionalnosta, protokot na voda (odnosno toplinska energija) vo instalacijata e mnogu pobrza i bez nikakvi otpori, vo sporedba so instalacijata kade ima usponski (by-pass) ventili i usponski cevki pokraj radijatorite.
Pekpan panelni/Pekpan panelen 06
Pekpan panelni/Pekpan panelen 07
Каталог 1

Каталог 2
Katalog 1

Katalog 2

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more