baxi/baxi
BAXI Clima Evolution Italy е еден од најпопуларните Италијански брендови производител на Топлински Пумпи, фабриката BAXI е основана во далечната 1866 година.

Во моментов имаме промотивни цени за BAXI Топлинските Пумпи, што е уникатна можност купувачот да вгради во својот дом Топлинска пумпа со врвен квалитет, а по исклучително ниска цена.

BAXI е водечки Италијански бренд во областа на греењето, целиот ранг на топлинските пумпи BAXI се произведува исклучиво во Италија. BAXI има одлична соработка со MITSUBISHI MOTORS, така што срцето на топлинската пумпа, компресорот е MITSUBISHI и е изработен во Јапонија.

BAXI е спој на исклучително висока ефикасност и економична инвестиција.
BAXI Clima Evolution Italy e eden od najpopularnite Italijanski brendovi proizvoditel na Toplinski Pumpi, fabrikata BAXI e osnovana vo dalevhnata 1866 godina.

Vo momentov imame promotivni ceni za BAXI Toplinskite Pumpi, shto e unikatna moznost kupuvavhot da vgradi vo svojot dom Toplinska pumpa so vrven kvalitet, a po iskluvhitelno niska cena.

BAXI e vodevhki Italijanski brend vo oblasta na greenjeto, celiot rang na toplinskite pumpi BAXI se proizveduva iskluvhivo vo Italija. BAXI ima odlivhna sorabotka so MITSUBISHI MOTORS, taka shto srceto na toplinskata pumpa, kompresorot e MITSUBISHI i e izraboten vo Japonija.

BAXI e spoj na iskluvhitelno visoka efikasnost i ekonomivhna investicija.
baxi/baxi heating
baxi/baxi heat pump
BAXI Топлинските Пумпи се произведуваат со TWIN ROTARY Тип на COMPRESSORI, (некои модели на BAXI се и со SCROLL COMPRESORI).

Компресорите се INVERTER DC МОДУЛАЦИСКИ COMPRESSORI карактеризирајки се со висок степен на модулација од 30% до 130%, што ги прави исклучително ефикасни и прилагодливи на различни услови и температурни разлики.
BAXI Топлинските пумпи ги поседуваат најпрестизните Европски Сертификати за квалитет издадени од реномираниот Европски Институт EUROVENT и се класифицирани во високата енергетска класа за топлински пумпи А++. Со COP и до 4,7. со што Ви овозмозуваат максимален комфор со голема заштеда на енергија. 
На оваа нова генерација на Топлински Пумпи најмногу до сега е даден акцент на максимална ефикасност во однос на греењето.

Новите достигнувања и технологии кои што се применети при креирањето на оваа нова генерација на топлински пумпи INVERTER Технологија со висок коефициент на корисност - А++ енергетска класа; овозмозуваат уште поголема заштеда на енергија при греењето и разладувањето на домовите или деловните објекти.
Една од главните одлики на BAXI Топлинските пумпи им е високото ниво на перформанс, греење со произведување на топла вода со излезна температуре и до 60⁰ C дури и при многу ниски надворешни температури од -20⁰ C, како и ладење и при високи надворешни температури..
 
Воедно BAXI Топлинските Пумпи ги карактеризира исклучително тивка работа на надворешната единица. 
Имаат можност за работа во 2 температурни зони (пр. радијатори / вентилконвектори / подно греење / продуцирање на санитарна топла вода), како и можност за приклучок на соларни панели.

 Во однос на вградената автоматика во BAXI Топлинските Пумпи, на нејзиниот квалитет е посветено особено внимание да биде со врвни перформанси, BAXI е во долгогодишна соработка со SIEMENS и BERTELLI.
Гарантниот рок за BAXI Топлинските Пумпи е полни 24 месеци.
Сите погоре наведени карактеристики им овозмозуваат на BAXI Топлинските Пумпи да стојат рамо до рамо со топлинските пумпи од најпопуларните Светски брендови, а воедно имаат и предност што целокупната топлинска пумпа се финализира под врвната стручност на Италијанските Инженери.

Голема предност на брендот BAXI е и нивната беспрекорна техничка поддршка во постпродажниот период, никогаш неоставајки го купувачот (корисникот) незадовелен од користењето на било кој BAXI Производ.

https://www.baxi.it/prodotti/pompe-di-calore/aria-acqua-splittate-inverter/pbs-i-wh2

Видео со интересен опис на BAXI Топлинските Пумпи, во видеото се споменува реномираната Германска Групација BDR THERMEA GROUP, чија членка е брендот БАЏИ:

BAXI Toplinskite Pumpi se proizveduvaat so TWIN ROTARY Tip na COMPRESSORI, (nekoi modeli na BAXI se i so SCROLL COMPRESORI).

Kompresorite se INVERTER DC MODULACISKI COMPRESSORI karakterizirajki se so visok stepen na modulacija od 30% do 130%, shto gi pravi iskluvhitelno efikasni i prilagodlivi na razlivhni uslovi i temperaturni razliki.
BAXI Toplinskite pumpi gi poseduvaat najprestiznite Evropski Sertifikati za kvalitet izdadeni od renomiraniot Evropski Institut EUROVENT i se klasificirani vo visokata energetska klasa za toplinski pumpi A++. So COP i do 4,7. so shto Vi ovozmozuvaat maksimalen komfor so golema zashteda na energija. 
Na ovaa nova generacija na Toplinski Pumpi najmnogu do sega e daden akcent na maksimalna efikasnost vo odnos na greenjeto.

Novite dostignuvanja i tehnologii koi shto se primeneti pri kreiranjeto na ovaa nova generacija na toplinski pumpi INVERTER Tehnologija so visok koeficient na korisnost - A++ energetska klasa; ovozmozuvaat ushte pogolema zashteda na energija pri greenjeto i razladuvanjeto na domovite ili delovnite objekti.
Edna od glavnite odliki na BAXI Toplinskite pumpi im e visokoto nivo na performans, greenje so proizveduvanje na topla voda so izlezna temperature i do 60⁰ C duri i pri mnogu niski nadvoreshni temperaturi od -20⁰ C, kako i ladenje i pri visoki nadvoreshni temperaturi..
 
Voedno BAXI Toplinskite Pumpi gi karakterizira iskluvhitelno tivka rabota na nadvoreshnata edinica. 
Imaat moznost za rabota vo 2 temperaturni zoni (pr. radijatori / ventilkonvektori / podno greenje / produciranje na sanitarna topla voda), kako i moznost za prikluvhok na solarni paneli.

 Vo odnos na vgradenata avtomatika vo BAXI Toplinskite Pumpi, na nejziniot kvalitet e posveteno osobeno vnimanie da bide so vrvni performansi, BAXI e vo dolgogodishna sorabotka so SIEMENS i BERTELLI.
Garantniot rok za BAXI Toplinskite Pumpi e polni 24 meseci.
Site pogore navedeni karakteristiki im ovozmozuvaat na BAXI Toplinskite Pumpi da stojat ramo do ramo so toplinskite pumpi od najpopularnite Svetski brendovi, a voedno imaat i prednost shto celokupnata toplinska pumpa se finalizira pod vrvnata struvhnost na Italijanskite Inzeneri.

Golema prednost na brendot BAXI e i nivnata besprekorna tehnivhka poddrshka vo postprodazniot period, nikogash neostavajki go kupuvavhot (korisnikot) nezadovelen od koristenjeto na bilo koj BAXI Proizvod.

https://www.baxi.it/prodotti/pompe-di-calore/aria-acqua-splittate-inverter/pbs-i-wh2

Video so interesen opis na BAXI Toplinskite Pumpi, vo videoto se spomenuva renomiranata Germanska Grupacija BDR THERMEA GROUP, vhija vhlenka e brendot BADZI:

Поради исклучителните перформанси на топлинските пумпи BAXI PBS - I и високото COP, влезени се во ГЕФФ Лигата за субвенционирање од страна на Европска Банка (Фондови од Европска Унија). Така што имате можност да добиете сигурна субвенција за нив, како и субвенција за пропратната опрема поврзана за Топлинската Пумпа, а и можност за отплата на рати. 

Субвенцијта Европска Банка ја дава како процент од вкупната инвестиција, 15%-20% од вкупната сума.
Овие субвенции вазат за сите жители на Македонија.

Субвенцијата, Европска Банка Ви ја исплака на Ваша трансакциска сметка.

The perfect combination of functions and performance
Poradi iskluvhitelnite performansi na toplinskite pumpi BAXI PBS - I i visokoto COP, vlezeni se vo GEFF Ligata za subvencioniranje od strana na Evropska Banka (Fondovi od Evropska Unija). Taka shto imate moznost da dobiete sigurna subvencija za niv, kako i subvencija za propratnata oprema povrzana za Toplinskata Pumpa, a i moznost za otplata na rati. 

Subvencijta Evropska Banka ja dava kako procent od vkupnata investicija, 15%-20% od vkupnata suma.
Ovie subvencii vazat za site ziteli na Makedonija.

Subvencijata, Evropska Banka Vi ja isplaka na Vasha transakciska smetka.

The perfect combination of functions and performance
baxi/baxi dba
baxi/baxi group

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more