pelling/pelling 01
Котелот THERMOFLUX INTERIO 22кW е од најновата генерација на котли на пелети од THERMOFLUX, со модерен, елегантен дизајн и максимална изолација, така што воопшто нема загуба на топлина во околината каде што би бил сместен, но целата енергија, топлина која се создава од горењето на пелетите ја предава на радијаторите. Котелот е изработен од сертифициран котловски целик со дебелина 5мм.

Котелот THERMOFLUX INTERIO 22кW може да загрева површина и до 150/160 м2.
Котлиите се компактни и комплетни опремени со суфистицирана и прецизна автоматика, систем на термостатски сонди, бренер (потпалувац) со керамички греач, внатрешно вграден резервар за пелети од 50кг, ложиште со гусана чашка во која горат пелетите, цевни изменувачи, естетска оплата, експанзионен сад, циркулациона пумпа GRUNDFOS 25/6 тробрзинска, сигурносен вентил, автоматско лонче за испуштање на воздух, плоча од специјален материјал вермилукит додаден на вратата, термостатска сонда додадена на оџакот која што не дозволува загуба на топлина ниту низ оџак, вграден механизам за полуавтоматско чистење, пепелник, се ова е вклучено во цената.

Котелот INTERIO има виока СЕРТИФИЦИРАНА ефикасност од 94% .

Оплатата на Котелот INTERIO 22кW е изработена од високо квалитетен целичен лим, со елегантни, заоблени линии, со што допринесува за високата естетика на котелот, а воедно ја подобрува неговата изолација, ефикасност и практичност.

На вратата на котелот, на страната која е према ложиштето е додадена плоча од вермикулит, специјален материјал (вид на шамот) кој што не дозволува загуба на топлината, но нејзина дополнителна задршка, мултиплицирање на топлинската енергија со што допринесува за уште поголема ефикасност на котелот.

Исто така, вермикулитот прави и дополнително абсорбирање на CO2 честиците со што го зголемува еколошкиот момент на котелот.
 
Котелот INTERIO 22кW е наменет за сместување во котлара, ходник, под скали, во визба, подрум, помошна просторија или можеби гаража или кујна (лесно е сместлив поради неговата компактност и практичните димензии). Резервоарот за пелети кој е внатре во самиот котел е со капацитет од 50кг.
 
Котелот е потполно автоматски, поседува вградена комплетна суфистицирана исклучително прецизна италијанска автоматика, така што ракувањето со него е потполно автоматско, според параметрите кои ќе ги зададе корисникот автоматски палат и гасат. Автоматиката на котелот дозволува поврзување и прецизна синхронизирана работа со собен термостат, за педноставна и пофина регулација. 

Автоматиката е со високи перформанси и дава можности за многу прецизно и детално регулирање на палењето и гаснењето на котелот, со дневен и неделен временски термостат (дури и до 4 пати дневно палење и 4 пати дневно гаснење). Откако котелот ќе ја постигне саканата собна температура, онаа која вие сте ја задале, ја загаснува односно сведува на минимум својата работа (го намалува пламенот) се до следниот регистриран пад на температурата кога повторно се појачува и тоа само онолку колку што е потребно за повторно да ја постигне зададената температура, со оваа прецизност на автоматиката Котелот INTERIO прави огромна заштеда на енергенсот (пелетите).

Поради  високата прецизност и суфистицираност на системот на термоосетни сонди и прецизната автоматика вградена во Котлите, тие можат да работат од 30-100% од својот капацитет, многу прецизно прилагодувајќи ја својата работа на енергетските потреби на куќата односно на Вашите потреби за греење.

Со што котлите Ви овозможуваат да имате максимален комодитет, со минимална потрошувачка на пелети. Трошејќи само онолку пелети колку што ке оддаваат моќност на радијаторите за загревање на просториите.

Ако пак некогаш со котелот загревате помалку радијатори или помала квадратура од предвиденото (на пример го греете само едниот спрат од Вашата куќа) како и доколку објектот е со добра изолација тоа автоматиката на котелот веднаш го регистрира и ја прилагодува работата на котелот  на потребите на куќата, автоматски намалувајки ја и потрошувачката на пелети.


Овие карактеристики во однос на потрошувачката на пелети се карактеристични само за THERMOFLUX котлите и камините на пелети, кои се единствени на пазарот по својата огромна СЕРТИФИЦИРАНА ефикасност и практичност. Како што е наведено и погоре, сертифицираната ефикасност на котелот изнесува високи 94%.

Уште една предност на котлите е и термостатската сонда додадена на оџакот (која е поврзана со автоматиката на котелот), а која спречува загуба на топлина преку издувите гасови односно низ оцакот, со што се зголемува ефикасноста на самиот котел.
Котлите THERMOFLUX INTERIO имаат додаден (вграден) механизам за полуавтоматско чистење и одржување на котелот кој во многу што го олеснува одржувањето и чистењето на котелот.
Котлите се еколошки, CO2 неутрални, не испуштаат речиси никаков чад низ оџакот.
 

http://tehnoauto.com.mk/mk/kotli-interio-22kw-2/

https://www.thermoflux.ba/kotlovi/interio/

https://www.thermoflux.ba/

 
Сите котли и камини од брендот THERMOFLUX се со повеќегодишен докажан квалитет, а сертифицирани се со TÜV THÜRINGEN сертификат за квалитет на техничкиот универзитет во Виена, Австрија (Technische Universität Wien),ISO i DIN Сертификат, како и CE Сертификат. Од 2016 година уште една потврда на квалитетот на THERMOFLUX Котлите и Камините е и реномираниот Сертификат кој го доби фабриката TUV NORD. 

На меѓународниот саем за HVAC техника (греење и климатизација) ISH во Франкфурт, Германија, THERMOFLUX постигна огромен успех, во конкуренција со најпрестижни европски брендови, доби награда прво место за дизајн и иновативност. 
Оваа престижна награда THERMOFLUX до сега ја има добиено 3 пати, што и тоа како зборува за високиот квалитет на THERMOFLUX Котлите и Камините на пелети.

THERMOFLUX Котлите и Камините, се со 5 годишна гаранција на телото на Каминот/Котелот и неговите делови и 2 годишна гаранција на електрониката. Станува збор за котли на пелети од највисока европска класа.


Kotelot THERMOFLUX INTERIO 22kW e od najnovata generacija na kotli na peleti od THERMOFLUX, so moderen, eleganten dizajn i maksimalna izolacija, taka shto voopshto nema zaguba na toplina vo okolinata kade shto bi bil smesten, no celata energija, toplina koja se sozdava od gorenjeto na peletite ja predava na radijatorite. Kotelot e izraboten od sertificiran kotlovski celik so debelina 5mm.

Kotelot THERMOFLUX INTERIO 22kW moze da zagreva povrshina i do 150/160 m2.
Kotliite se kompaktni i kompletni opremeni so sufisticirana i precizna avtomatika, sistem na termostatski sondi, brener (potpaluvac) so keramivhki greavh, vnatreshno vgraden rezervar za peleti od 50kg, lozishte so gusana vhashka vo koja gorat peletite, cevni izmenuvavhi, estetska oplata, ekspanzionen sad, cirkulaciona pumpa GRUNDFOS 25/6 trobrzinska, sigurnosen ventil, avtomatsko lonvhe za ispushtanje na vozduh, plovha od specijalen materijal vermilukit dodaden na vratata, termostatska sonda dodadena na odzakot koja shto ne dozvoluva zaguba na toplina nitu niz odzak, vgraden mehanizam za poluavtomatsko vhistenje, pepelnik, se ova e vkluvheno vo cenata.

Kotelot INTERIO ima vioka SERTIFICIRANA efikasnost od 94% .

Oplatata na Kotelot INTERIO 22kW e izrabotena od visoko kvaliteten celivhen lim, so elegantni, zaobleni linii, so shto doprinesuva za visokata estetika na kotelot, a voedno ja podobruva negovata izolacija, efikasnost i praktivhnost.

Na vratata na kotelot, na stranata koja e prema lozishteto e dodadena plovha od vermikulit, specijalen materijal (vid na shamot) koj shto ne dozvoluva zaguba na toplinata, no nejzina dopolnitelna zadrshka, multipliciranje na toplinskata energija so shto doprinesuva za ushte pogolema efikasnost na kotelot.

Isto taka, vermikulitot pravi i dopolnitelno absorbiranje na CO2 vhesticite so shto go zgolemuva ekoloshkiot moment na kotelot.
 
Kotelot INTERIO 22kW e namenet za smestuvanje vo kotlara, hodnik, pod skali, vo vizba, podrum, pomoshna prostorija ili mozebi garaza ili kujna (lesno e smestliv poradi negovata kompaktnost i praktivhnite dimenzii). Rezervoarot za peleti koj e vnatre vo samiot kotel e so kapacitet od 50kg.
 
Kotelot e potpolno avtomatski, poseduva vgradena kompletna sufisticirana iskluvhitelno precizna italijanska avtomatika, taka shto rakuvanjeto so nego e potpolno avtomatsko, spored parametrite koi ke gi zadade korisnikot avtomatski palat i gasat. Avtomatikata na kotelot dozvoluva povrzuvanje i precizna sinhronizirana rabota so soben termostat, za pednostavna i pofina regulacija. 

Avtomatikata e so visoki performansi i dava moznosti za mnogu precizno i detalno reguliranje na palenjeto i gasnenjeto na kotelot, so dneven i nedelen vremenski termostat (duri i do 4 pati dnevno palenje i 4 pati dnevno gasnenje). Otkako kotelot ke ja postigne sakanata sobna temperatura, onaa koja vie ste ja zadale, ja zagasnuva odnosno sveduva na minimum svojata rabota (go namaluva plamenot) se do sledniot registriran pad na temperaturata koga povtorno se pojavhuva i toa samo onolku kolku shto e potrebno za povtorno da ja postigne zadadenata temperatura, so ovaa preciznost na avtomatikata Kotelot INTERIO pravi ogromna zashteda na energensot (peletite).

Poradi  visokata preciznost i sufisticiranost na sistemot na termoosetni sondi i preciznata avtomatika vgradena vo Kotlite, tie mozat da rabotat od 30-100% od svojot kapacitet, mnogu precizno prilagoduvajki ja svojata rabota na energetskite potrebi na kukata odnosno na Vashite potrebi za greenje.

So shto kotlite Vi ovozmozuvaat da imate maksimalen komoditet, so minimalna potroshuvavhka na peleti. Troshejki samo onolku peleti kolku shto ke oddavaat moknost na radijatorite za zagrevanje na prostoriite.

Ako pak nekogash so kotelot zagrevate pomalku radijatori ili pomala kvadratura od predvidenoto (na primer go greete samo edniot sprat od Vashata kuka) kako i dokolku objektot e so dobra izolacija toa avtomatikata na kotelot vednash go registrira i ja prilagoduva rabotata na kotelot  na potrebite na kukata, avtomatski namaluvajki ja i potroshuvavhkata na peleti.


Ovie karakteristiki vo odnos na potroshuvavhkata na peleti se karakteristivhni samo za THERMOFLUX kotlite i kaminite na peleti, koi se edinstveni na pazarot po svojata ogromna SERTIFICIRANA efikasnost i praktivhnost. Kako shto e navedeno i pogore, sertificiranata efikasnost na kotelot iznesuva visoki 94%.

Ushte edna prednost na kotlite e i termostatskata sonda dodadena na odzakot (koja e povrzana so avtomatikata na kotelot), a koja sprevhuva zaguba na toplina preku izduvite gasovi odnosno niz ocakot, so shto se zgolemuva efikasnosta na samiot kotel.
Kotlite THERMOFLUX INTERIO imaat dodaden (vgraden) mehanizam za poluavtomatsko vhistenje i odrzuvanje na kotelot koj vo mnogu shto go olesnuva odrzuvanjeto i vhistenjeto na kotelot.
Kotlite se ekoloshki, CO2 neutralni, ne ispushtaat revhisi nikakov vhad niz odzakot.
 

http://tehnoauto.com.mk/mk/kotli-interio-22kw-2/

https://www.thermoflux.ba/kotlovi/interio/

https://www.thermoflux.ba/

 
Site kotli i kamini od brendot THERMOFLUX se so povekegodishen dokazan kvalitet, a sertificirani se so TÜV THÜRINGEN sertifikat za kvalitet na tehnivhkiot univerzitet vo Viena, Avstrija (Technische Universität Wien),ISO i DIN Sertifikat, kako i CE Sertifikat. Od 2016 godina ushte edna potvrda na kvalitetot na THERMOFLUX Kotlite i Kaminite e i renomiraniot Sertifikat koj go dobi fabrikata TUV NORD. 

Na megjunarodniot saem za HVAC tehnika (greenje i klimatizacija) ISH vo Frankfurt, Germanija, THERMOFLUX postigna ogromen uspeh, vo konkurencija so najprestizni evropski brendovi, dobi nagrada prvo mesto za dizajn i inovativnost. 
Ovaa prestizna nagrada THERMOFLUX do sega ja ima dobieno 3 pati, shto i toa kako zboruva za visokiot kvalitet na THERMOFLUX Kotlite i Kaminite na peleti.

THERMOFLUX Kotlite i Kaminite, se so 5 godishna garancija na teloto na Kaminot/Kotelot i negovite delovi i 2 godishna garancija na elektronikata. Stanuva zbor za kotli na peleti od najvisoka evropska klasa.


pelling/pelling 02
THERMOFLUX Котлите и Камините, се со 5 годишна гаранција на телото на Каминот / Котелот и неговите делови и 2 годишна гаранција на електрониката. 

***Бидејќи Котлите и Камините (печките) на пелети THERMOFLUX се со врвни перформанси и сертификати и имаат висок коефициент на ефикасност од 94%, влезени се во GEFF Лигата за субвенционирање од страна на Европска Банка (Фондови од Европска Унија). Така што имате можности да добиете сигурна субвенција за нив, а поради котлите /камините под субвенција влегува и пропратната инсталација поврзана за нив. Субвенцијата која што Ви ја одобрува Европска Банка изнесува 15-20% од целокупната Ваша инсталација, воедно имате и можност за отплата на рати. Овие субвенции важат за сите жители на Македонија. Субвенцијата, Европска Банка Ви ја исплака на Ваша трансакциска сметка. ***
THERMOFLUX Kotlite i Kaminite, se so 5 godishna garancija na teloto na Kaminot / Kotelot i negovite delovi i 2 godishna garancija na elektronikata. 

***Bidejki Kotlite i Kaminite (pevhkite) na peleti THERMOFLUX se so vrvni performansi i sertifikati i imaat visok koeficient na efikasnost od 94%, vlezeni se vo GEFF Ligata za subvencioniranje od strana na Evropska Banka (Fondovi od Evropska Unija). Taka shto imate moznosti da dobiete sigurna subvencija za niv, a poradi kotlite /kaminite pod subvencija vleguva i propratnata instalacija povrzana za niv. Subvencijata koja shto Vi ja odobruva Evropska Banka iznesuva 15-20% od celokupnata Vasha instalacija, voedno imate i moznost za otplata na rati. Ovie subvencii vazat za site ziteli na Makedonija. Subvencijata, Evropska Banka Vi ja isplaka na Vasha transakciska smetka. ***

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more