pelling/pelling kotel 01

Jачини: 25кW, 35кW, 40кW, 50кW, 75кW и 100кW

Котлите на пелети THERMOFLUX, модел PELLING се компактни котли изработени по најстрогите европски норми и стандарди за квалитет ЕN 303 – 5 : 2012 и се рангирани во највисоката класа на котли на пелети, престижната Класа 5. Ви овозможуваат греење на пелети кое никогаш нема да ве изневери, котли на пелети од највисока европска класа.

Настанат е како резултат на соработката на инженерите на THERMOFLUX со реномирани институти во Германија и Австрија.
Предност на Котлите THERMOFLUX PELLING е и нивната исклучително паметно осмислена конструкција, така што и покрај тоа што се компактни котли на пелети и примарно конструирани за работа на пелети; поради нивната уникатна конструкција, освен на пелети Котлите THERMOFLUX PELLING можат да работат како алтернатива и на други енергенси: гас, нафта, семки од плодови. 

Котлите THERMOFLUX PELLING се компактни и комплетни со внатрешно вграден бренер, резервар за пелети, комплетна автоматика со сонди, вентилатор, моторедуктор (дозатор на пелети), термостатска сонда додадена на оџакот која што не дозволува загуба на топлина низ оџак, цевни изменувачи со спирални турбулатори.
 
Сите котли и камини од брендот THERMOFLUX се со повеќегодишен докажан квалитет, а сертифицирани се со ТÜV ТHÜRINGEN сертификат за квалитет на техничкиот универзитет во Виена, Австрија (Technische Universität Wien),ISO и DIN Сертификат, како и CE Сертификат.
Oд 2016 година, уште една потврда на квалитетот на Котлите и Камините THERMOFLUX е и Сертификатот ТÜV NORD.
 
На меѓународниот саем за HVAC техника (греење и климатизација) ISH во Франкфурт, Германија, THERMOFLUX постигна огромен успех, во конкуренција со најпрестижни европски брендови, доби награда прво место за дизајн и иновативност. 
Оваа престижна награда THERMOFLUX во Франкфурт ја има добиено два пати, во 2015 и во 2019 година.

Гаранцијата за Котлите THERMOFLUX PELLING е 5 години на котелот и неговите делови и 2 години на неговата електроника.
Kotlite na peleti THERMOFLUX, model PELLING se kompaktni kotli izraboteni po najstrogite evropski normi i standardi za kvalitet EN 303 – 5 : 2012 i se rangirani vo najvisokata klasa na kotli na peleti, prestiznata Klasa 5. Vi ovozmozuvaat greenje na peleti koe nikogash nema da ve izneveri, kotli na peleti od najvisoka evropska klasa.

Nastanat e kako rezultat na sorabotkata na inzenerite na THERMOFLUX so renomirani instituti vo Germanija i Avstrija.
Prednost na Kotlite THERMOFLUX PELLING e i nivnata iskluvhitelno pametno osmislena konstrukcija, taka shto i pokraj toa shto se kompaktni kotli na peleti i primarno konstruirani za rabota na peleti; poradi nivnata unikatna konstrukcija, osven na peleti Kotlite THERMOFLUX PELLING mozat da rabotat kako alternativa i na drugi energensi: gas, nafta, semki od plodovi. 

Kotlite THERMOFLUX PELLING se kompaktni i kompletni so vnatreshno vgraden brener, rezervar za peleti, kompletna avtomatika so sondi, ventilator, motoreduktor (dozator na peleti), termostatska sonda dodadena na odzakot koja shto ne dozvoluva zaguba na toplina niz odzak, cevni izmenuvavhi so spiralni turbulatori.
 
Site kotli i kamini od brendot THERMOFLUX se so povekegodishen dokazan kvalitet, a sertificirani se so TÜV THÜRINGEN sertifikat za kvalitet na tehnivhkiot univerzitet vo Viena, Avstrija (Technische Universität Wien),ISO i DIN Sertifikat, kako i CE Sertifikat.
Od 2016 godina, ushte edna potvrda na kvalitetot na Kotlite i Kaminite THERMOFLUX e i Sertifikatot TÜV NORD.
 
Na megjunarodniot saem za HVAC tehnika (greenje i klimatizacija) ISH vo Frankfurt, Germanija, THERMOFLUX postigna ogromen uspeh, vo konkurencija so najprestizni evropski brendovi, dobi nagrada prvo mesto za dizajn i inovativnost. 
Ovaa prestizna nagrada THERMOFLUX vo Frankfurt ja ima dobieno dva pati, vo 2015 i vo 2019 godina.

Garancijata za Kotlite THERMOFLUX PELLING e 5 godini na kotelot i negovite delovi i 2 godini na negovata elektronika.
pelling/pelling kotel 02
Котлите THERMOFLUX PELLING конструирани се на принцип на тропромаен котел, со три високи промаи (циркулации на топлинската енергија од согорувањето) појачани со челични спирални турбулатори додадени во цевните изменувачи.

Ваквата конструкција на котлите ја зголемува површината преку која се пренесува топлината на водата во инсталацијата со што се овозможува максимално искористување на топлинската енергија од пламенот и гасовите кои се создаваат при согорувањето на пелетите, а воедно се смалува температурата и брзината на издувните гасови. 

Поради овие карактеристики и Компактниот тип на конструкција Котлите THERMOFLUX PELLING имаат далеку поголема ефикасност и искористеност од другите класични котли. 
Имаат висока СЕРТИФИЦИРАНА Ефикасност од 92-94 % и голема економичност, со што овозможуваат греење со минимална потрошувачка на енергенсот, пелетите
Втората функција на спиралните турбулатори е на крајот од грејната сезона да го помагаат и одржувањето (чистењето) на котелот.

Котлите се одлично изолирани и целиот топлински капацитет го предаваат на инсталацијата (радијаторска или подно или фенкојлерска) и ништо не зрачат во околината, односно нема непотребно губење на топлина во просторот каде што се сместени (на пример котлара, гаража, визба, подрум).

Котлите имаат имаат вградена интелигентна автоматика од најнова генерација и систем на термо-осетни (температурни) сонди; така што ракувањето со нив е потполно автоматско, според параметрите кои ке ги зададете автоматски палат и гасат, а можат да се поврзат и со собен термостат, за поедноставна и пофина регулација. 

Софистицираноста и прецизноста на автоматиката на Котелот THERMOFLUX PELLING му овозможува да работи од 30%- 100% од неговиот капацитет и да ги прати енергетските потреби на самиот објект, односно трошат само онолку пелети колку што е реално потребно за да ја постигнат саканата температура во куќата, онаа температура која што Вие сте ја задале, а потоа го намалуваат интензитетот на својата работа.

Автоматиката дава можности за многу прецизно и детално регулирање на палењето и гаснењето на котелот, со дневен и неделен временски термостат (дури и до 4 пати дневно палење и 4 пати дневно гаснење). 

Откако котелот ќе ја постигне саканата собна температура, онаа која вие сте ја задале, ја загаснува односно сведува на минимум својата работа (го намалува пламенот) се до следниот регистриран пад на температурата кога повторно се појачува и тоа само онолку колку што е потребно за повторно да ја постигне зададената температура, со оваа прецизност на автоматиката Котлите PELLING прават штедење на енергенсот (пелетите).
 
Потрошувачката на пелети со Котлите THERMOFLUX PELLING е многу помала отколку при греење со други котли, Ви овозможуваат максимален комодитет и економичност со минимална потрошувачка на пелети за загревање на просторот, односно голема заштеда за време на грејната сезона.

Уште една предност на THERMOFLUX PELLING Котлите е и тоа што на самиот оџак на котелот е додадена термостатска сонда (која е поврзана со автоматиката на котелот), а која спречува загуба на топлина преку издувните гасови односно низ оџакот, со што се зголемува ефикасноста на самиот котел.

Котлите се еколошки, CO2 неутрални, не испуштаат речиси никаков чад низ оџакот.

https://www.thermoflux.ba/kotlovi/pelling/
https://www.thermoflux.ba/

Управување по пат на интернет
Како дополнителна опрема може да се додаде модул или WiFi собен термостат за спојување по пат на интернет којшто е компатибилен со сите Android, iOS и Windows уреди. Корисникот на котелот може преку апликација на својот мобилен телефон да има потполна контрола над котелот ( уклучување, исклучување, менување на јачината на работа на котелот, температурата како и негово програмирање).
Поврзување со екстерен ( амбиентален / собен ) термостат 
Исто така можно е и многу често се изведува, на котелот да се поврзе надворешен (екстерен) собен термостат, со помош на кој автоматиката ја контролира работата на котелот и температурата на водата на основа на саканата амбиентална (собна) температура.
*Бидејќи Котлите и Камините (печките) на пелети THERMOFLUX се со врвни перформанси и сертификати и имаат висок коефициент на ефикасност од 94 %, влезени се во GEFF Лигата за субвенционирање од страна на Европска Банка (Фондови од Европска Унија). Така што имате можност да добиете сигурна субвенција за нив, а поради котлите / камините под субвенција влегува и пропратната инсталација поврзана за нив.
Kotlite THERMOFLUX PELLING konstruirani se na princip na tropromaen kotel, so tri visoki promai (cirkulacii na toplinskata energija od sogoruvanjeto) pojavhani so vhelivhni spiralni turbulatori dodadeni vo cevnite izmenuvavhi.

Vakvata konstrukcija na kotlite ja zgolemuva povrshinata preku koja se prenesuva toplinata na vodata vo instalacijata so shto se ovozmozuva maksimalno iskoristuvanje na toplinskata energija od plamenot i gasovite koi se sozdavaat pri sogoruvanjeto na peletite, a voedno se smaluva temperaturata i brzinata na izduvnite gasovi. 

Poradi ovie karakteristiki i Kompaktniot tip na konstrukcija Kotlite THERMOFLUX PELLING imaat daleku pogolema efikasnost i iskoristenost od drugite klasivhni kotli. 
Imaat visoka SERTIFICIRANA Efikasnost od 92-94 % i golema ekonomivhnost, so shto ovozmozuvaat greenje so minimalna potroshuvavhka na energensot, peletite
Vtorata funkcija na spiralnite turbulatori e na krajot od grejnata sezona da go pomagaat i odrzuvanjeto (vhistenjeto) na kotelot.

Kotlite se odlivhno izolirani i celiot toplinski kapacitet go predavaat na instalacijata (radijatorska ili podno ili fenkojlerska) i nishto ne zravhat vo okolinata, odnosno nema nepotrebno gubenje na toplina vo prostorot kade shto se smesteni (na primer kotlara, garaza, vizba, podrum).

Kotlite imaat imaat vgradena inteligentna avtomatika od najnova generacija i sistem na termo-osetni (temperaturni) sondi; taka shto rakuvanjeto so niv e potpolno avtomatsko, spored parametrite koi ke gi zadadete avtomatski palat i gasat, a mozat da se povrzat i so soben termostat, za poednostavna i pofina regulacija. 

Sofisticiranosta i preciznosta na avtomatikata na Kotelot THERMOFLUX PELLING mu ovozmozuva da raboti od 30%- 100% od negoviot kapacitet i da gi prati energetskite potrebi na samiot objekt, odnosno troshat samo onolku peleti kolku shto e realno potrebno za da ja postignat sakanata temperatura vo kukata, onaa temperatura koja shto Vie ste ja zadale, a potoa go namaluvaat intenzitetot na svojata rabota.

Avtomatikata dava moznosti za mnogu precizno i detalno reguliranje na palenjeto i gasnenjeto na kotelot, so dneven i nedelen vremenski termostat (duri i do 4 pati dnevno palenje i 4 pati dnevno gasnenje). 

Otkako kotelot ke ja postigne sakanata sobna temperatura, onaa koja vie ste ja zadale, ja zagasnuva odnosno sveduva na minimum svojata rabota (go namaluva plamenot) se do sledniot registriran pad na temperaturata koga povtorno se pojavhuva i toa samo onolku kolku shto e potrebno za povtorno da ja postigne zadadenata temperatura, so ovaa preciznost na avtomatikata Kotlite PELLING pravat shtedenje na energensot (peletite).
 
Potroshuvavhkata na peleti so Kotlite THERMOFLUX PELLING e mnogu pomala otkolku pri greenje so drugi kotli, Vi ovozmozuvaat maksimalen komoditet i ekonomivhnost so minimalna potroshuvavhka na peleti za zagrevanje na prostorot, odnosno golema zashteda za vreme na grejnata sezona.

Ushte edna prednost na THERMOFLUX PELLING Kotlite e i toa shto na samiot odzak na kotelot e dodadena termostatska sonda (koja e povrzana so avtomatikata na kotelot), a koja sprevhuva zaguba na toplina preku izduvnite gasovi odnosno niz odzakot, so shto se zgolemuva efikasnosta na samiot kotel.

Kotlite se ekoloshki, CO2 neutralni, ne ispushtaat revhisi nikakov vhad niz odzakot.

https://www.thermoflux.ba/kotlovi/pelling/
https://www.thermoflux.ba/

Upravuvanje po pat na internet
Kako dopolnitelna oprema moze da se dodade modul ili WiFi soben termostat za spojuvanje po pat na internet kojshto e kompatibilen so site Android, iOS i Windows uredi. Korisnikot na kotelot moze preku aplikacija na svojot mobilen telefon da ima potpolna kontrola nad kotelot ( ukluvhuvanje, iskluvhuvanje, menuvanje na javhinata na rabota na kotelot, temperaturata kako i negovo programiranje).
Povrzuvanje so eksteren ( ambientalen / soben ) termostat 
Isto taka mozno e i mnogu vhesto se izveduva, na kotelot da se povrze nadvoreshen (eksteren) soben termostat, so pomosh na koj avtomatikata ja kontrolira rabotata na kotelot i temperaturata na vodata na osnova na sakanata ambientalna (sobna) temperatura.
*Bidejki Kotlite i Kaminite (pevhkite) na peleti THERMOFLUX se so vrvni performansi i sertifikati i imaat visok koeficient na efikasnost od 94 %, vlezeni se vo GEFF Ligata za subvencioniranje od strana na Evropska Banka (Fondovi od Evropska Unija). Taka shto imate moznost da dobiete sigurna subvencija za niv, a poradi kotlite / kaminite pod subvencija vleguva i propratnata instalacija povrzana za niv.
pelling/pelling kotel 03

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more