kamin interio/kamin interio termoflux
Камините на пелети THERMOFLUX INTERIO се произведуваат во ранг на моќности од 14 kW,  20 kW и 25 kW. 

Камините INTERIO од брендот на THERMOFLUX претставуваат уникатен спој на максимална функционалност и елегантен модерен дизајн. Камини (печки на пелети) какви што отсекогаш сте сакале да имате во вашиот дом, со врвен квалитет, а воедно и по одлични цени. Ви овозможуваат централно греење со врвна естетика и поглед на преубав пламен.

THERMOFLUX Камините на пелети се рангирани во највисоката европска класа на котли и камини (печки) на пелети, а тоа е престижната класа 5.
Камините THERMOFLUX INTERIO се наменети за поврзување со инсталација за парно греење (на пример: радијаторско, подно, или фенкојлерско греење). 
Самите од себе во просторот каде што се поставени зрачат со енергија од 2-3 kW, а останатата топлинска енергија ја предаваат на инсталацијата (пример на радијаторите, подното или други грејни тела). 

Камините THERMOFLUX INTERIO се опремени со комплетна сoфистицирана автоматика, бренер со керамички греач, резервар за пелети од 30kg, ложиште со гусана чашка во која горат пелетите, цевни изменувачи, пепелник, експанзионен сад, циркулациона пумпа GRUNDFOS 25/6 тробрзинска, сигурносен вентил, термостатски сонди вклучително и сонда на оџакот (која не дозволува загуба на топлина низ оџакот), италијанска украсна керамика како и керамичко високоотпорно стакло, се ова е вклучено во цената. 

Каминот го карактеризира цврста, перфектна челична конструкција (со тежина од 204 kg до 233 kg соодветно јачината на моделот) која што е обложена (украсена) на горната плотна и странично со италијанска, рачно изработена керамика. 

Поради нивната прекрасна естетика Камините THERMOFLUX INTERIO се наменети за сместување во собата за дневен престој, салон или можеби спална, кујна или поголем ходник. 
Убавиот и висок пламен кој се гледа низ големото керамичкото стакло, како и самата керамика создаваат топла и пријатна атмосфера во просторот. Било да одберете бордо, бела или мермер беж (кремаста) боја на керамиката, ќе биде прекрасно надополнување во Вашиот дом или деловен објект. 

На вратата и стаклото на каминот е додадена така наречена “динамичка воздушна завеса” која што го заштитува стаклото на каминот од негово замаглување и лепење на микрочестичките од пепелта при горењето на каминот, со што подолго време стаклото на каминот останува чисто, овозможувајќи Ви непречено уживање во глетката на живиот убав пламен кој при горењето го создава каминот. 

Резерварот за пелети кој е внатре во самиот камин е со капацитет од 30kg.
За да бидат функционалноста и естетиката потполни, Камините THERMOFLUX INTERIO имаат вградена интелигентна автоматика од најнова генерација и систем на термо-осетни (температурни) сонди; 
Софистицираната и прецизната автоматиката на Каминот THERMOFLUX INTERIO му овозможува да работи од 30% - 100% од неговиот капацитет и да ги прати енергетските потреби на самиот објект. Камините трошат толку пелети колку што е реално потребно за да ја постигнат саканата температура во куќата, односно онаа температура која што Вие сте ја задале, а потоа го намалуваат интензитетот на својата работа. Со што Ви овозможуваат максимална економичност и минимална потрошувачка на пелети за загревање на просторот. 

Автоматиката на камините дозволува поврзување и прецизна синхронизирана работа и со собен термостат, за уште поедноставна и пофина регулација 

Автоматиката дава можности за многу прецизно и детално регулирање на палењето и гаснењето на каминот, со дневен и неделен временски термостат (дури и до 56 времиња, односно 28 интервала неделно). 

Откако каминот ќе ја постигне саканата собна температура, онаа која вие сте ја задале, ја загаснува односно сведува на минимум својата работа (го намалува пламенот) се до следниот регистриран пад на температурата кога повторно се појачува и тоа само онолку колку што е потребно за повторно да ја постигне зададената температура. Со оваа прецизност на автоматиката Каминот INTERIO прави огромна заштеда на енергенсот (пелетите). 

THERMOFLUX котлите и камините на пелети се единствени на пазарот по својата огромна СЕРТИФИЦИРАНА ефикасност и практичност. Ефикасноста изнесува високи 94%, со што Ви прават огромна заштеда на енергенсот (пелетите). 

Камините THERMOFLUX INTERIO имаат вграден механизам за полуавтоматско чистење со кој многу се олеснува чистењето и одржувањето на камините, правејќи ги многу едноставни за употреба. 

Предност на камините е и термостатската сонда додадена на оџакот (која е поврзана со автоматиката на котелот), а која спречува загуба на топлина преку издувните гасови односно низ оџакот, со што се зголемува ефикасноста на самиот камин. 
Камините се еколошки, CO2 неутрални, не испуштаат речиси никаков чад низ оџакот. 

Kaminite na peleti THERMOFLUX INTERIO se proizveduvaat vo rang na moknosti od 14 kW,  20 kW i 25 kW. 

Kaminite INTERIO od brendot na THERMOFLUX pretstavuvaat unikaten spoj na maksimalna funkcionalnost i eleganten moderen dizajn. Kamini (pevhki na peleti) kakvi shto otsekogash ste sakale da imate vo vashiot dom, so vrven kvalitet, a voedno i po odlivhni ceni. Vi ovozmozuvaat centralno greenje so vrvna estetika i pogled na preubav plamen.

THERMOFLUX Kaminite na peleti se rangirani vo najvisokata evropska klasa na kotli i kamini (pevhki) na peleti, a toa e prestiznata klasa 5.
Kaminite THERMOFLUX INTERIO se nameneti za povrzuvanje so instalacija za parno greenje (na primer: radijatorsko, podno, ili fenkojlersko greenje). 
Samite od sebe vo prostorot kade shto se postaveni zravhat so energija od 2-3 kW, a ostanatata toplinska energija ja predavaat na instalacijata (primer na radijatorite, podnoto ili drugi grejni tela). 

Kaminite THERMOFLUX INTERIO se opremeni so kompletna sofisticirana avtomatika, brener so keramivhki greavh, rezervar za peleti od 30kg, lozishte so gusana vhashka vo koja gorat peletite, cevni izmenuvavhi, pepelnik, ekspanzionen sad, cirkulaciona pumpa GRUNDFOS 25/6 trobrzinska, sigurnosen ventil, termostatski sondi vkluvhitelno i sonda na odzakot (koja ne dozvoluva zaguba na toplina niz odzakot), italijanska ukrasna keramika kako i keramivhko visokootporno staklo, se ova e vkluvheno vo cenata. 

Kaminot go karakterizira cvrsta, perfektna vhelivhna konstrukcija (so tezina od 204 kg do 233 kg soodvetno javhinata na modelot) koja shto e oblozena (ukrasena) na gornata plotna i stranivhno so italijanska, ravhno izrabotena keramika. 

Poradi nivnata prekrasna estetika Kaminite THERMOFLUX INTERIO se nameneti za smestuvanje vo sobata za dneven prestoj, salon ili mozebi spalna, kujna ili pogolem hodnik. 
Ubaviot i visok plamen koj se gleda niz golemoto keramivhkoto staklo, kako i samata keramika sozdavaat topla i prijatna atmosfera vo prostorot. Bilo da odberete bordo, bela ili mermer bez (kremasta) boja na keramikata, ke bide prekrasno nadopolnuvanje vo Vashiot dom ili deloven objekt. 

Na vratata i stakloto na kaminot e dodadena taka narevhena “dinamivhka vozdushna zavesa” koja shto go zashtituva stakloto na kaminot od negovo zamagluvanje i lepenje na mikrovhestivhkite od pepelta pri gorenjeto na kaminot, so shto podolgo vreme stakloto na kaminot ostanuva vhisto, ovozmozuvajki Vi neprevheno uzivanje vo gletkata na ziviot ubav plamen koj pri gorenjeto go sozdava kaminot. 

Rezervarot za peleti koj e vnatre vo samiot kamin e so kapacitet od 30kg.
Za da bidat funkcionalnosta i estetikata potpolni, Kaminite THERMOFLUX INTERIO imaat vgradena inteligentna avtomatika od najnova generacija i sistem na termo-osetni (temperaturni) sondi; 
Sofisticiranata i preciznata avtomatikata na Kaminot THERMOFLUX INTERIO mu ovozmozuva da raboti od 30% - 100% od negoviot kapacitet i da gi prati energetskite potrebi na samiot objekt. Kaminite troshat tolku peleti kolku shto e realno potrebno za da ja postignat sakanata temperatura vo kukata, odnosno onaa temperatura koja shto Vie ste ja zadale, a potoa go namaluvaat intenzitetot na svojata rabota. So shto Vi ovozmozuvaat maksimalna ekonomivhnost i minimalna potroshuvavhka na peleti za zagrevanje na prostorot. 

Avtomatikata na kaminite dozvoluva povrzuvanje i precizna sinhronizirana rabota i so soben termostat, za ushte poednostavna i pofina regulacija 

Avtomatikata dava moznosti za mnogu precizno i detalno reguliranje na palenjeto i gasnenjeto na kaminot, so dneven i nedelen vremenski termostat (duri i do 56 vreminja, odnosno 28 intervala nedelno). 

Otkako kaminot ke ja postigne sakanata sobna temperatura, onaa koja vie ste ja zadale, ja zagasnuva odnosno sveduva na minimum svojata rabota (go namaluva plamenot) se do sledniot registriran pad na temperaturata koga povtorno se pojavhuva i toa samo onolku kolku shto e potrebno za povtorno da ja postigne zadadenata temperatura. So ovaa preciznost na avtomatikata Kaminot INTERIO pravi ogromna zashteda na energensot (peletite). 

THERMOFLUX kotlite i kaminite na peleti se edinstveni na pazarot po svojata ogromna SERTIFICIRANA efikasnost i praktivhnost. Efikasnosta iznesuva visoki 94%, so shto Vi pravat ogromna zashteda na energensot (peletite). 

Kaminite THERMOFLUX INTERIO imaat vgraden mehanizam za poluavtomatsko vhistenje so koj mnogu se olesnuva vhistenjeto i odrzuvanjeto na kaminite, pravejki gi mnogu ednostavni za upotreba. 

Prednost na kaminite e i termostatskata sonda dodadena na odzakot (koja e povrzana so avtomatikata na kotelot), a koja sprevhuva zaguba na toplina preku izduvnite gasovi odnosno niz odzakot, so shto se zgolemuva efikasnosta na samiot kamin. 
Kaminite se ekoloshki, CO2 neutralni, ne ispushtaat revhisi nikakov vhad niz odzakot. 

kamin interio/termoflux 01
kamin interio/termoflux 02
Сите Котли и Камини од брендот THERMOFLUX се со повеќегодишен докажан квалитет, а сертифицирани се со ТÜV ТHÜRINGEN сертификат за квалитет на техничкиот универзитет во Виена, Австрија (Technische Universität Wien),ISO и DIN Сертификат, како и CЕ Сертификат. Од 2016 година уште една потврда на квалитетот на THERMOFLUX Котлите и Камините е и реномираниот Сертификат кој го доби фабриката TUV NORD. 
На меѓународниот саем за HVAC техника (греење и климатизација) ISH во Франкфурт, Германија, THERMOFLUX постигна огромен успех, во конкуренција со најпрестижни европски брендови, доби награда прво место за дизајн и иновативност. 
Оваа престижна награда THERMOFLUX во Франкфурт ја има добиено два пати, во 2015 и во 2019 година. 

THERMOFLUX Котлите и Камините, се со 5 годишна гаранција на телото на Каминот / Котелот и неговите делови и 2 годишна гаранција на електрониката. 

***Бидејќи Котлите и Камините (печките) на пелети THERMOFLUX се со врвни перформанси и сертификати и имаат висок коефициент на ефикасност од 94%, влезени се во GEFF Лигата за субвенционирање од страна на Европска Банка (Фондови од Европска Унија). Така што имате можности да добиете сигурна субвенција за нив, а поради котлите /камините под субвенција влегува и пропратната инсталација поврзана за нив. Субвенцијата која што Ви ја одобрува Европска Банка изнесува 15-20% од целокупната Ваша инсталација, воедно имате и можност за отплата на рати. Овие субвенции важат за сите жители на Македонија. Субвенцијата, Европска Банка Ви ја исплака на Ваша трансакциска сметка. ***

Site Kotli i Kamini od brendot THERMOFLUX se so povekegodishen dokazan kvalitet, a sertificirani se so TÜV THÜRINGEN sertifikat za kvalitet na tehnivhkiot univerzitet vo Viena, Avstrija (Technische Universität Wien),ISO i DIN Sertifikat, kako i CE Sertifikat. Od 2016 godina ushte edna potvrda na kvalitetot na THERMOFLUX Kotlite i Kaminite e i renomiraniot Sertifikat koj go dobi fabrikata TUV NORD. 
Na megjunarodniot saem za HVAC tehnika (greenje i klimatizacija) ISH vo Frankfurt, Germanija, THERMOFLUX postigna ogromen uspeh, vo konkurencija so najprestizni evropski brendovi, dobi nagrada prvo mesto za dizajn i inovativnost. 
Ovaa prestizna nagrada THERMOFLUX vo Frankfurt ja ima dobieno dva pati, vo 2015 i vo 2019 godina. 

THERMOFLUX Kotlite i Kaminite, se so 5 godishna garancija na teloto na Kaminot / Kotelot i negovite delovi i 2 godishna garancija na elektronikata. 

***Bidejki Kotlite i Kaminite (pevhkite) na peleti THERMOFLUX se so vrvni performansi i sertifikati i imaat visok koeficient na efikasnost od 94%, vlezeni se vo GEFF Ligata za subvencioniranje od strana na Evropska Banka (Fondovi od Evropska Unija). Taka shto imate moznosti da dobiete sigurna subvencija za niv, a poradi kotlite /kaminite pod subvencija vleguva i propratnata instalacija povrzana za niv. Subvencijata koja shto Vi ja odobruva Evropska Banka iznesuva 15-20% od celokupnata Vasha instalacija, voedno imate i moznost za otplata na rati. Ovie subvencii vazat za site ziteli na Makedonija. Subvencijata, Evropska Banka Vi ja isplaka na Vasha transakciska smetka. ***

Потполно автоматски камини на пелети (печки на пелети) за поврзување со инсталации за централно греење

Исклучително квалитетна изработка од сертифициран челик

Украсена со рачно изработена италијанска керамика и керамичко стакло преку кое имате прекрасна глетка на пламенот

Особено висок степен на искористување – 94%

Камините (печките) се компактни, опремени со суфистицирана автоматика, циркулациона пумпа, експанзионен сад, сигурносен вентил и вграден механизам за едноставно одржување и чистење

Имаат вграден резервар за пелети со капацитет од 30 kg


We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more